Podmienky používania webovej stránky softvéru DÔLEŽITÉ – PREČÍTAJTE SI

Ďakujeme vám za návštevu webovej stránky (ďalej len “webová stránka”), na ktorej ste našli odkaz na tieto Podmienky používania (ďalej len “webová stránka”). Webová stránka je internetovým vlastníctvom spoločnosti TheSoftware. (ďalej spoločne len “TheSoftware”, “my” a “nás”). Súhlasíte s tým, že sa budete riadiť týmito Podmienkami používania webovej stránky TheSoftware (“Podmienky používania”) v celom rozsahu, keď: (a) prístup k webovej lokalite; (b) zaregistrovať sa na odber informačného bulletinu alebo sa prihlásiť na odber poštového zoznamu alebo požiadať o informácie prostredníctvom webovej lokality (“služby predplatného”); (c) zaregistrovať sa na účasť v propagačných akciách, súťažiach a/alebo lotériách, ktoré spoločnosť TheSoftware príležitostne ponúka (ďalej len “súťaž”); (d) pripojiť sa alebo sa pokúsiť pripojiť k partnerskému programu alebo inej členskej organizácii, ktorá je uvedená na Webovej lokalite (“Členské služby”); a/alebo (e) objednať si produkt a/alebo službu prostredníctvom webovej stránky (ďalej len “služby predajcu” a spolu so službami predplatného a členskými službami “služby”). Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti TheSoftware (ďalej len “zásady ochrany osobných údajov”), oficiálne pravidlá súťaže platné pre každú súťaž, kúpna zmluva (kúpne zmluvy) spoločnosti TheSoftware (ďalej len “kúpna zmluva”), zmluva (zmluvy) o členstve v spoločnosti TheSoftware (ďalej len “zmluva o členstve”), ako aj všetky ostatné prevádzkové pravidlá, zásady, cenníky a iné doplňujúce podmienky alebo dokumenty, ktoré môžu byť z času na čas uverejnené, sú výslovne zahrnuté do tejto zmluvy prostredníctvom odkazu (ďalej len “zmluva”). Pozorne si prečítajte všetky podmienky zmluvy. Ak nesúhlasíte so Zmluvou v celom rozsahu, nie ste oprávnení používať Služby a/alebo Webovú lokalitu akýmkoľvek spôsobom alebo formou.

Spoločnosť TheSoftware VÝSLOVNE ZABRAŇUJE PRÍSTUP NA WEBOVÉ STRÁNKY A/ALEBO SLUŽBY AKEJKOĽVEK OSOBE, NA KTORÚ SA VZŤAHUJE ZÁKON O OCHRANE DETSKÝCH PRÁV NA INTERNETE Z ROKU 1998 V ZMENENENOM A DOPLNENOM STAVE (“COPPA”). Spoločnosť TheSoftware si vyhradzuje PRÁVO ODMIETNÚŤ PRÍSTUP K SLUŽBÁM A / ALEBO WEBOVEJ STRÁNKE KAŽDEJ FYZICKEJ OSOBE, a to na základe svojho výhradného rozhodnutia.

ROZSAH A ZMENA DOHODY

Súhlasíte s podmienkami uvedenými v Zmluve v súvislosti s používaním webovej lokality. Táto zmluva predstavuje úplnú a jedinú dohodu medzi vami a spoločnosťou TheSoftware v súvislosti s vaším používaním webovej stránky a nahrádza všetky predchádzajúce alebo súčasné dohody, vyhlásenia, záruky a/alebo dojednania týkajúce sa webovej stránky. Zmluvu môžeme z času na čas zmeniť podľa vlastného uváženia bez toho, aby sme vás o tom osobitne informovali. Najnovšia zmluva bude zverejnená na webovej lokalite a pred jej používaním by ste si ju mali prečítať. Pokračovaním v používaní webovej lokality a/alebo služieb týmto súhlasíte s dodržiavaním všetkých podmienok obsiahnutých v Zmluve platnej v danom čase. Preto by ste mali pravidelne kontrolovať aktualizácie a/alebo zmeny na tejto stránke.

POŽIADAVKY

Webová lokalita a služby sú k dispozícii len osobám, ktoré môžu uzatvárať právne záväzné zmluvy podľa platných právnych predpisov. Webová lokalita a služby nie sú určené na používanie osobami mladšími ako osemnásť (18) rokov. Ak máte menej ako osemnásť (18) rokov, nemáte povolenie používať a/alebo pristupovať na webové stránky a/alebo služby.

OPIS SLUŽIEB

Predplatené služby

V súlade s podmienkami tejto zmluvy môžete registráciou na webovej lokalite a získaním súhlasu spoločnosti TheSoftware získať alebo sa pokúsiť získať predplatené služby za poplatok alebo bez poplatku. Predplatené služby vám poskytnú e-mailový obsah, text a iné materiály (“predplatený obsah”) relevantné pre online marketing poskytovaný spoločnosťou TheSoftware a jej partnermi – tretími stranami (“poskytovatelia – tretie strany”). Ak chcete ukončiť prijímanie obsahu predplatného, jednoducho nám pošlite e-mail na adresu [email protected]. Obsah predplatného obsahuje komentáre, názory a/alebo iné materiály, ktoré poskytuje spoločnosť TheSoftware a poskytovatelia tretích strán, a nemali by ste sa na ne nevyhnutne spoliehať. Pri používaní predplateného obsahu a/alebo predplatených služieb dbajte na opatrnosť, zdravý rozum a bezpečnosť. Súhlasíte s tým, že spoločnosť TheSoftware nemá voči vám žiadne povinnosti a nepreberá voči vám žiadne záväzky v súvislosti s takýmto obsahom predplatného. Spoločnosť TheSoftware nezaručuje, že obsah predplatného sprístupnený v súvislosti s predplatenými službami je presný, úplný alebo vhodný. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že spoločnosť TheSoftware nenesie žiadnu zodpovednosť za vašu nemožnosť používať predplatené služby a/alebo predplatený obsah. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že spoločnosť TheSoftware nenesie zodpovednosť voči vám, koncovým používateľom ani žiadnej tretej strane za akékoľvek nároky v súvislosti s predplatenými službami.

Členské služby

V súlade s podmienkami Zmluvy a Dohody o členstve môžete registráciou na webovej stránke, súhlasom s Dohodou o členstve a získaním súhlasu od spoločnosti TheSoftware získať alebo sa pokúsiť získať za poplatok alebo bez poplatku členstvo v jednom z rôznych členských programov, ktoré spoločnosť MTS Advertise OU ponúka. Kópiu zmluvy o členstve nájdete na webovej stránke konkrétneho členstva. Členské programy spoločnosti TheSoftware vám umožnia prístup k obsahu, textom a iným materiálom (“členský obsah” a spolu s obsahom predplatného “obsah”) poskytovaným spoločnosťou TheSoftware a niektorými poskytovateľmi tretích strán, ktoré sú určené na pomoc členom pri ich online marketingových aktivitách. Obsah pre členov obsahuje komentáre, názory a iné materiály, ktoré poskytujú poskytovatelia tretích strán spoločnosti TheSoftware a na ktoré by sa nemalo nevyhnutne spoliehať. Pri používaní obsahu pre členov a/alebo členských služieb dbajte na opatrnosť, zdravý rozum a bezpečnosť. Súhlasíte s tým, že spoločnosť TheSoftware nemá voči vám žiadne povinnosti a nepreberá voči vám žiadne záväzky v súvislosti s takýmto členským obsahom. Spoločnosť TheSoftware nezaručuje, že obsah pre členov sprístupnený v súvislosti s členskými službami je presný, úplný alebo vhodný. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že spoločnosť TheSoftware nenesie žiadnu zodpovednosť za vašu nemožnosť používať členské služby a/alebo členský obsah. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že spoločnosť TheSoftware nenesie zodpovednosť voči vám, koncovým používateľom ani žiadnej tretej strane za akékoľvek nároky v súvislosti s ktoroukoľvek členskou službou.

Služby predajcu

Vyplnením príslušných objednávkových formulárov môžete získať alebo sa pokúsiť získať určité produkty a/alebo služby z webovej stránky. Výrobky a/alebo služby uvedené na webovej lokalite môžu obsahovať opisy, ktoré poskytujú priamo výrobcovia alebo distribútori týchto položiek, ktorí sú tretími stranami. Spoločnosť TheSoftware nezaručuje, že opisy takýchto položiek sú presné alebo úplné. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že spoločnosť TheSoftware nenesie žiadnu zodpovednosť za vašu nemožnosť získať produkty a/alebo služby z webovej lokality alebo za akýkoľvek spor s predajcom, distribútorom a koncovým spotrebiteľom produktu. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že spoločnosť TheSoftware nenesie voči vám ani žiadnej tretej strane zodpovednosť za akékoľvek nároky v súvislosti s akýmikoľvek produktmi a/alebo službami ponúkanými na webovej lokalite.

Všeobecné

Informácie, ktoré musíte poskytnúť v súvislosti s registráciou do Služieb, môžu bez obmedzenia zahŕňať niektoré alebo všetky nasledujúce údaje: (a) vaše celé meno; (b) názov spoločnosti; (c) e-mailová adresa; (d) poštovú adresu (a fakturačnú adresu, ak je iná); (e) domáce telefónne číslo; (f) pracovné telefónne číslo; (g) číslo teleskopu; (h) informácie o kreditnej karte; a/alebo (i) všetky ostatné informácie požadované v príslušnom registračnom formulári (“údaje pre registráciu služby”). Súhlasíte s poskytnutím pravdivých, presných, aktuálnych a úplných údajov o registrácii služby. Spoločnosť TheSoftware má právo odmietnuť akékoľvek registračné údaje služby, ak sa podľa výhradného uváženia spoločnosti TheSoftware zistí, že: (i) ste porušili akúkoľvek časť tejto zmluvy a/alebo (ii) vami poskytnuté registračné údaje služby sú neúplné, podvodné, duplicitné alebo inak neprijateľné. Spoločnosť TheSoftware môže kedykoľvek zmeniť kritériá registračných údajov podľa vlastného uváženia.

Ak nie je výslovne uvedené inak, akákoľvek budúca ponuka (ponuky), ktorá (ktoré) vám bude (budú) sprístupnená (sprístupnené) na webovej lokalite a ktorá (ktoré) rozšíri (rozšíria) alebo inak zlepší (zlepšia) súčasné funkcie webovej lokality, bude (budú) podliehať tejto zmluve. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že spoločnosť TheSoftware nenesie žiadnu zodpovednosť za vašu neschopnosť používať služby a/alebo kvalifikovať sa na ne. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že spoločnosť TheSoftware nenesie zodpovednosť voči vám ani žiadnej tretej strane za akúkoľvek zmenu, pozastavenie alebo ukončenie poskytovania akýchkoľvek služieb alebo iných produktov, služieb alebo propagačných akcií ponúkaných spoločnosťou TheSoftware a/alebo ktoroukoľvek z jej poskytovateľov, ktorí sú tretími stranami. Ak spoločnosť MTS Advertise OU z akéhokoľvek dôvodu ukončí Zmluvu a/alebo akékoľvek Služby, spoločnosť MTS Advertise OU voči vám nenesie žiadnu zodpovednosť. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že odmietnutie používania webovej stránky je vaším jediným právom a opravným prostriedkom v súvislosti s akýmkoľvek sporom, ktorý môžete mať so spoločnosťou TheSoftware.

KONKURZY

Spoločnosť TheSoftware z času na čas ponúka propagačné ceny a iné ocenenia prostredníctvom súťaží. Poskytnutím pravdivých a presných informácií v súvislosti s príslušným registračným formulárom súťaže a súhlasom s oficiálnymi pravidlami súťaže platnými pre každú súťaž sa môžete zapojiť do súťaže a získať propagačné ceny ponúkané v rámci každej súťaže. Ak sa chcete zapojiť do súťaží uvedených na webovej lokalite, musíte najprv úplne vyplniť príslušný vstupný formulár. Súhlasíte s poskytnutím pravdivých, presných, aktuálnych a úplných registračných údajov súťaže. Spoločnosť TheSoftware má právo odmietnuť akékoľvek registračné údaje súťaže, ak sa podľa výhradného uváženia spoločnosti TheSoftware zistí, že: (i) ste porušili akúkoľvek časť Zmluvy a/alebo (ii) registračné údaje súťaže, ktoré ste poskytli, sú neúplné, podvodné, duplicitné alebo inak neprijateľné. Spoločnosť TheSoftware môže kedykoľvek zmeniť kritériá registračných údajov podľa vlastného uváženia.

UDELENIE LICENCIE

Ako používateľ webovej lokality získavate nevýhradnú, neprenosnú, odvolateľnú a obmedzenú licenciu na prístup a používanie webovej lokality, obsahu a súvisiaceho materiálu v súlade so zmluvou. Spoločnosť TheSoftware môže túto licenciu kedykoľvek ukončiť z akéhokoľvek dôvodu. Webovú lokalitu a obsah môžete používať na jednom počítači na vlastné osobné, nekomerčné použitie. Žiadna časť webovej lokality, obsahu, súťaží a/alebo služieb sa nesmie reprodukovať v akejkoľvek forme alebo začleniť do akéhokoľvek systému na vyhľadávanie informácií, či už elektronického alebo mechanického. Nesmiete používať, kopírovať, napodobňovať, klonovať, prenajímať, požičiavať, predávať, upravovať, dekompilovať, rozoberať, spätne analyzovať alebo prenášať webovú lokalitu, obsah, súťaže a/alebo služby alebo akúkoľvek ich časť. Spoločnosť TheSoftware si vyhradzuje všetky práva, ktoré nie sú výslovne udelené v tejto zmluve. Nesmiete používať žiadne zariadenie, softvér ani postupy, ktoré by zasahovali alebo sa pokúšali zasahovať do správneho fungovania webovej stránky. Nesmiete vykonávať žiadne činnosti, ktoré by neprimerane alebo neúmerne zaťažovali infraštruktúru spoločnosti TheSoftware. Vaše právo na používanie webovej lokality, obsahu, súťaží a/alebo služieb je neprenosné.

VLASTNÍCKE PRÁVA

Obsah, organizácia, grafika, dizajn, kompilácia, magnetický preklad, digitálna konverzia, softvér, služby a ďalšie záležitosti súvisiace s webovou stránkou, obsahom, súťažami a službami sú chránené príslušnými autorskými právami, ochrannými známkami a inými vlastníckymi právami (okrem iného vrátane práv duševného vlastníctva). Kopírovanie, ďalšie šírenie, zverejňovanie alebo predaj akejkoľvek časti webovej lokality, obsahu, súťaží a/alebo služieb je prísne zakázané. Systematické získavanie materiálu z webovej lokality, obsahu, súťaží a/alebo služieb automatizovanými prostriedkami alebo akoukoľvek inou formou škrabania alebo získavania údajov s cieľom vytvoriť alebo zostaviť, priamo alebo nepriamo, zbierku, kompiláciu, databázu alebo adresár bez písomného povolenia spoločnosti TheSoftware je zakázané. Nezískávate vlastnícke práva k žiadnemu obsahu, dokumentu, softvéru, službám alebo iným materiálom, ktoré si prezeráte na webovej lokalite, v obsahu, súťažiach a/alebo službách alebo ich prostredníctvom. Uverejnenie informácií alebo materiálov na webovej stránke alebo prostredníctvom služieb spoločnosťou TheSoftware nepredstavuje vzdanie sa akýchkoľvek práv na takéto informácie a/alebo materiály. Názov a logo spoločnosti TheSoftware a všetky súvisiace grafické prvky, ikony a názvy služieb sú ochranné známky spoločnosti TheSoftware. Všetky ostatné ochranné známky, ktoré sa objavujú na webovej lokalite alebo prostredníctvom služieb, sú majetkom príslušných vlastníkov. Používanie akejkoľvek ochrannej známky bez výslovného písomného súhlasu príslušného vlastníka je prísne zakázané.

HYPERTEXTOVÉ PREPOJENIE NA WEBOVÚ STRÁNKU, VYTVÁRANIE SPOLOČNÝCH ZNAČIEK, “RÁMOVANIE” A/ALEBO ODKAZOVANIE NA WEBOVÚ STRÁNKU JE ZAKÁZANÉ

Ak to spoločnosť TheSoftware výslovne nepovolila, nikto nesmie z akéhokoľvek dôvodu hypertextovo prepojiť webové stránky alebo ich časti (okrem iného vrátane logotypov, ochranných známok, značiek alebo materiálov chránených autorskými právami) na svoje webové stránky alebo webové miesta. Ďalej je prísne zakázané “rámovanie” webovej lokality a/alebo odkazovanie na jednotný lokátor zdrojov (“URL”) webovej lokality v akýchkoľvek komerčných alebo nekomerčných médiách bez predchádzajúceho výslovného písomného súhlasu spoločnosti TheSoftware. Výslovne súhlasíte s tým, že budete spolupracovať s webovou stránkou pri odstraňovaní alebo prípadnom zastavení akéhokoľvek takéhoto obsahu alebo činnosti. Týmto beriete na vedomie, že nesiete zodpovednosť za všetky škody s tým spojené.

EDITÁCIA, MAZANIE A MODIFIKÁCIA

Vyhradzujeme si právo podľa vlastného uváženia upraviť a/alebo vymazať akékoľvek dokumenty, informácie alebo iný obsah, ktorý sa objaví na webovej lokalite.

VYHLÁSENIE

WEBOVÁ LOKALITA, SLUŽBY, SÚŤAŽE, OBSAH, AKÉKOĽVEK PRODUKTY TRETÍCH STRÁN, KTORÉ MÔŽETE ZÍSKAŤ OD NIEKTORÉHO Z NAŠICH POSKYTOVATEĽOV TRETÍCH STRÁN, A/ALEBO AKÉKOĽVEK INÉ PRODUKTY A/ALEBO SLUŽBY, O KTORÉ MÔŽETE POŽIADAŤ PROSTREDNÍCTVOM WEBOVEJ LOKALITY, SÚ VÁM POSKYTOVANÉ “TAK, AKO SÚ” A “TAK, AKO SÚ K DISPOZÍCII”, A VŠETKY ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ AJ IMPLICITNÉ, SÚ ODMIETNUTÉ V MAXIMÁLNOM ROZSAHU PRÍPUSTNOM PODĽA PLATNÝCH PRÁVNYCH PREDPISOV (OKREM INÉHO VRÁTANE ODMIETNUTIA AKÝCHKOĽVEK ZÁRUK PREDAJNOSTI, NEPORUŠOVANIA DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA A/ALEBO VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL). Najmä, ale nie ako obmedzenie, TheSoftware neposkytuje žiadnu záruku, že: (A) WEBOVÁ STRÁNKA, SLUŽBY, SÚŤAŽE, OBSAH, AKÉKOĽVEK PRODUKTY TRETÍCH STRÁN, KTORÉ MÔŽETE ZÍSKAŤ OD NIEKTORÉHO Z NAŠICH POSKYTOVATEĽOV TRETÍCH STRÁN, A/ALEBO AKÉKOĽVEK INÉ PRODUKTY A/ALEBO SLUŽBY, O KTORÉ MÔŽETE POŽIADAŤ PROSTREDNÍCTVOM WEBOVEJ STRÁNKY, BUDÚ SPĹŇAŤ VAŠE POŽIADAVKY; (B) WEBOVÁ STRÁNKA, SLUŽBY, SÚŤAŽE, OBSAH, AKÉKOĽVEK PRODUKTY TRETÍCH STRÁN, KTORÉ MÔŽETE ZÍSKAŤ OD NIEKTORÉHO Z NAŠICH POSKYTOVATEĽOV TRETÍCH STRÁN, A/ALEBO AKÉKOĽVEK INÉ PRODUKTY A/ALEBO SLUŽBY, O KTORÉ MÔŽETE POŽIADAŤ PROSTREDNÍCTVOM WEBOVEJ STRÁNKY, BUDÚ NEPRERUŠOVANÉ, VČASNÉ, BEZPEČNÉ ALEBO BEZCHYBNÉ; (C) BUDETE MAŤ NÁROK NA SÚŤAŽE A/ALEBO SLUŽBY; ALEBO (D) VÝSLEDKY, KTORÉ MÔŽETE ZÍSKAŤ Z POUŽÍVANIA WEBOVEJ STRÁNKY, SLUŽIEB, SÚŤAŽÍ, OBSAHU, AKÝCHKOĽVEK PRODUKTOV TRETÍCH STRÁN, KTORÉ MÔŽETE ZÍSKAŤ OD NIEKTORÉHO Z NAŠICH POSKYTOVATEĽOV TRETÍCH STRÁN, A/ALEBO AKÝCHKOĽVEK INÝCH PRODUKTOV A/ALEBO SLUŽIEB, O KTORÉ MÔŽETE POŽIADAŤ PROSTREDNÍCTVOM WEBOVEJ STRÁNKY, BUDÚ PRESNÉ ALEBO SPOĽAHLIVÉ. WEBOVÁ STRÁNKA, SLUŽBY, SÚŤAŽE, OBSAH, AKÉKOĽVEK PRODUKTY TRETÍCH STRÁN, KTORÉ MÔŽETE DOSTAŤ OD NIEKTORÉHO Z NAŠICH POSKYTOVATEĽOV TRETÍCH STRÁN, A/ALEBO AKÉKOĽVEK INÉ PRODUKTY A/ALEBO SLUŽBY, O KTORÉ MÔŽETE POŽIADAŤ PROSTREDNÍCTVOM WEBOVEJ STRÁNKY, MÔŽU OBSAHOVAŤ CHYBY, OMYLY, PROBLÉMY ALEBO INÉ OBMEDZENIA. NENESIEME ZODPOVEDNOSŤ ZA DOSTUPNOSŤ ZÁKLADNÉHO INTERNETOVÉHO PRIPOJENIA SPOJENÉHO S WEBOVOU STRÁNKOU. ŽIADNE PORADENSTVO ANI INFORMÁCIE, ČI UŽ ÚSTNE ALEBO PÍSOMNÉ, KTORÉ VÁM POSKYTNE SPOLOČNOSŤ TheSoftware, AKÁKOĽVEK TRETIA STRANA DODÁVATEĽA ANI INÝM PROSTREDNÍCTVOM WEBOVEJ STRÁNKY, NEZAKLADÁ ŽIADNU ZÁRUKU, KTORÁ NIE JE V ZMLUVE VÝSLOVNE UVEDENÁ.

ZRIEKNUTIE SA ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU SPÔSOBENÚ STIAHNUTÍM

Návštevníci sťahujú informácie z webovej stránky na vlastné riziko. Spoločnosť TheSoftware neposkytuje žiadnu záruku, že takéto stiahnuté súbory neobsahujú škodlivé počítačové kódy vrátane, ale nielen, vírusov a červov.

OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI

VYHLASUJETE A SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE SPOLOČNOSŤ TheSoftware NEBUDE ZODPOVEDNÁ VÁM ANI ŽIADNEJ TRETEJ STRANE ZA ŽIADNE PRIAME, NEPRIAME, NÁHODNÉ, ŠPECIÁLNE, NÁSLEDNÉ A/ALEBO VYHNUTNÉ ŠKODY, VČETNE, ŠKODY ZA STRATU ZISKOV, DOBREJ VÔLE, POUŽITIA, DÁT ALEBO INÝCH NEHMOTNÝCH STRÁT (A TO I V PRÍPADE, ŽE SPOLOČNOSŤ TheSoftware NA MOŽNOSŤ TAKÝCHTO ŠKÔD UPOZORNILA), V CELOM ROZSAHU PRÍPUSTNOM ZÁKONOM PRE: (A) POUŽÍVANIE ALEBO NEMOŽNOSŤ POUŽÍVANIA WEBOVEJ STRÁNKY, SLUŽIEB, SÚŤAŽÍ, OBSAHU, AKÝCHKOĽVEK PRODUKTOV TRETÍCH STRÁN, KTORÉ MÔŽETE DOSTAŤ OD NIEKTORÉHO Z NAŠICH POSKYTOVATEĽOV TRETÍCH STRÁN, A/ALEBO AKÝCHKOĽVEK INÝCH PRODUKTOV A/ALEBO SLUŽIEB, O KTORÉ MÔŽETE POŽIADAŤ PROSTREDNÍCTVOM WEBOVEJ STRÁNKY; (B) NÁKLADY NA OBSTARANIE NÁHRADNÝCH TOVAROV A SLUŽIEB VYPLÝVAJÚCE Z AKÉHOKOĽVEK TOVARU, ÚDAJOV, INFORMÁCIÍ A/ALEBO SLUŽIEB ZAKÚPENÝCH ALEBO ZÍSKANÝCH Z WEBOVEJ STRÁNKY ALEBO TRANSAKCIÍ UZAVRETÝCH PROSTREDNÍCTVOM WEBOVEJ STRÁNKY; (C) NEÚSPECH PRI KVALIFIKOVANÍ SA DO SÚŤAŽÍ, SLUŽIEB ALEBO PRODUKTOV TRETÍCH STRÁN OD KTORÉHOKOĽVEK Z NAŠICH POSKYTOVATEĽOV TRETÍCH STRÁN ALEBO NÁSLEDNÉ ODMIETNUTIE PRODUKTOV TRETÍCH STRÁN OD NICH; (D) NEOPRÁVNENÝ PRÍSTUP K VAŠIM REGISTRAČNÝM ÚDAJOM ALEBO ICH ZMENA A (E) AKÚKOĽVEK INÚ ZÁLEŽITOSŤ TÝKAJÚCU SA NEMOŽNOSTI POUŽÍVAŤ WEBOVÉ STRÁNKY, SLUŽBY, SÚŤAŽE, OBSAH, AKÉKOĽVEK PRODUKTY TRETÍCH STRÁN, KTORÉ MÔŽETE DOSTAŤ OD NIEKTORÉHO Z NAŠICH POSKYTOVATEĽOV TRETÍCH STRÁN, A/ALEBO AKÉKOĽVEK INÉ PRODUKTY A/ALEBO SLUŽBY, O KTORÉ MÔŽETE POŽIADAŤ PROSTREDNÍCTVOM WEBOVÝCH STRÁNOK. TOTO OBMEDZENIE SA VZŤAHUJE NA VŠETKY PRÍČINY ŽALÔB V SÚHRNE, OKREM INÉHO VRÁTANE PORUŠENIA ZMLUVY, PORUŠENIA ZÁRUKY, NEDBANLIVOSTI, OBJEKTÍVNEJ ZODPOVEDNOSTI, SKRESLENÝCH INFORMÁCIÍ A VŠETKÝCH OSTATNÝCH DELIKTOV. Týmto oslobodzujete spoločnosť TheSoftware A VŠETKÝCH POSKYTOVATEĽOV TRETÍCH STRÁN spoločnosti TheSoftware OD AKÝCHKOĽVEK ZÁVÄZKOV, ZODPOVEDNOSTÍ A NÁROKOV, KTORÉ PRESAHUJÚ OBMEDZENIA UVEDENÉ V TOMTO dokumente. AK PRÍSLUŠNÉ PRÁVO NEPOVOLUJE TAKÉTO OBMEDZENIE, MAXIMÁLNA ZODPOVEDNOSŤ SPOLOČNOSTI TheSoftware VOČI VÁM ZA AKÝCHKOĽVEK A VŠETKÝCH OKOLNOSTÍ JE PÔL STO DOLÁROV (500,00 USD). Vymedzenie škôd uvedené vyššie je základnou súčasťou základu dohody medzi vami a spoločnosťou TheSoftware. NEMOŽNOSŤ POUŽÍVAŤ WEBOVÉ STRÁNKY, SLUŽBY, SÚŤAŽE, OBSAH, AKÉKOĽVEK PRODUKTY TRETÍCH STRÁN, KTORÉ MÔŽETE ZÍSKAŤ OD NIEKTORÉHO Z NAŠICH POSKYTOVATEĽOV TRETÍCH STRÁN, A/ALEBO AKÉKOĽVEK INÉ PRODUKTY A/ALEBO SLUŽBY, O KTORÉ MÔŽETE POŽIADAŤ PROSTREDNÍCTVOM WEBOVÝCH STRÁNOK, BY VÁM NEBOLI POSKYTNUTÉ BEZ TAKÝCHTO OBMEDZENÍ.

ODŠKODNENIE

Súhlasíte s tým, že odškodníte spoločnosť TheSoftware, všetky jej materské, dcérske a pridružené spoločnosti a všetkých ich príslušných členov, vedúcich pracovníkov, riaditeľov, zamestnancov, zástupcov, spolumajiteľov značiek a/alebo iných partnerov a zbavíte ich zodpovednosti za akékoľvek a všetky nároky, výdavky (vrátane primeraných poplatkov za právne zastupovanie), škody, žaloby, náklady, požiadavky a/alebo rozsudky, ktoré boli vznesené akoukoľvek treťou stranou v dôsledku alebo v dôsledku: (a) vaše používanie webovej lokality, služieb, obsahu a/alebo účasť v akejkoľvek súťaži; (b) porušenie Zmluvy z vašej strany a/alebo (c) vaše porušenie akýchkoľvek práv inej fyzickej a/alebo právnickej osoby. Ustanovenia tohto odseku sú v prospech spoločnosti TheSoftware, každej z ich materských, dcérskych a/alebo pridružených spoločností a každého z ich príslušných vedúcich pracovníkov, riaditeľov, členov, zamestnancov, zástupcov, akcionárov, poskytovateľov licencií, dodávateľov a/alebo právnikov. Každá z týchto osôb a subjektov má právo uplatniť a vymáhať tieto ustanovenia priamo voči vám vo vlastnom mene.

WEBOVÉ STRÁNKY TRETÍCH STRÁN

Webová lokalita môže poskytovať odkazy a/alebo vás odkazovať na iné internetové lokality a/alebo zdroje vrátane, ale nie výlučne, tých, ktoré vlastnia a prevádzkujú poskytovatelia tretích strán. Keďže spoločnosť TheSoftware nemá kontrolu nad takýmito webovými stránkami a/alebo zdrojmi tretích strán, týmto beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že spoločnosť TheSoftware nie je zodpovedná za dostupnosť takýchto webových stránok a/alebo zdrojov tretích strán. Okrem toho spoločnosť TheSoftware neschvaľuje a nezodpovedá za žiadne podmienky, zásady ochrany osobných údajov, obsah, reklamu, služby, produkty a/alebo iné materiály na takýchto webových stránkach alebo zdrojoch tretích strán alebo z nich dostupné, ani za žiadne škody a/alebo straty z nich vyplývajúce.

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV/INFORMÁCIE PRE NÁVŠTEVNÍKOV

Používanie webovej lokality a všetky komentáre, spätná väzba, informácie, registračné údaje a/alebo materiály, ktoré odošlete prostredníctvom webovej lokality alebo v súvislosti s ňou, podliehajú našim zásadám ochrany osobných údajov. Vyhradzujeme si právo používať všetky informácie týkajúce sa vášho používania webovej lokality a všetky ostatné vami poskytnuté osobné údaje v súlade s podmienkami našich zásad ochrany osobných údajov. Ak si chcete pozrieť naše zásady ochrany osobných údajov, kliknite sem.

PRÁVNE UPOZORNENIE

Akýkoľvek pokus akejkoľvek osoby, či už je alebo nie je zákazníkom spoločnosti TheSoftware, o poškodenie, zničenie, manipuláciu, vandalizmus a/alebo iné zasahovanie do prevádzky webovej lokality je porušením trestného a občianskeho práva a spoločnosť TheSoftware bude v tomto ohľade dôsledne uplatňovať všetky opravné prostriedky voči akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe, ktorá sa previnila, a to v maximálnom rozsahu povolenom zákonom a spravodlivosťou.

VOĽBA PRÁVA/PRIESTORU

Všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy alebo s ňou súvisiace sa riadia a vykladajú v súlade s estónskymi zákonmi (bez ohľadu na kolízne normy). Každý vynesený rozsudok je pre strany konečný a rozhodujúci a môže byť vynesený na ktoromkoľvek príslušnom súde. Nič v tomto dokumente sa nesmie vykladať tak, že bráni ktorejkoľvek strane, aby sa domáhala súdneho príkazu na ochranu svojich práv až do výsledku rozhodcovského konania. V rozsahu povolenom zákonom súhlasíte s tým, že nebudete podávať hromadné žaloby, pripájať sa k nim ani sa ich zúčastňovať, pokiaľ ide o akékoľvek nároky, spory alebo rozpory, ktoré môžete mať voči spoločnosti TheSoftware. a každý z ich právnych zástupcov, pridružených spoločností, dcérskych spoločností, materských spoločností, agentúr a ich príslušných členov, vedúcich pracovníkov, riaditeľov, zamestnancov a zástupcov. Súhlasíte s vydaním súdneho príkazu na zastavenie takejto žaloby alebo s vaším odvolaním ako účastníka konania. Súhlasíte s tým, že uhradíte poplatky za právne zastupovanie a súdne trovy, ktoré spoločnosť TheSoftware vynaloží pri vymáhaní takejto nápravy. Táto dohoda nepredstavuje vzdanie sa žiadneho z vašich práv a prostriedkov nápravy na individuálne, a nie skupinové uplatnenie nároku v záväznom rozhodcovskom konaní, ako je uvedené vyššie. Toto ustanovenie, ktoré vám bráni podať hromadnú žalobu, pripojiť sa k nej alebo sa na nej zúčastniť, je nezávislou dohodou. Ak by sa niektorá časť dohody považovala za neplatnú alebo nevymáhateľnú, táto časť sa vykladá v súlade s platnými právnymi predpismi a ostatné časti zostávajú v plnej platnosti a účinnosti.