Podmínky používání webových stránek softwaru DŮLEŽITÉ – PROSÍME, PŘEČTĚTE SI JE

Děkujeme, že jste navštívili webové stránky (dále jen “webové stránky”), na kterých jste našli odkaz na tyto Podmínky používání (dále jen “webové stránky”). Webové stránky jsou internetovým majetkem společnosti TheSoftware. (dále společně označované jako “TheSoftware”, “my” a “nás”). Souhlasíte s tím, že se budete řídit těmito Podmínkami používání webových stránek společnosti TheSoftware (“Podmínky používání”) v plném rozsahu, když: (a) přístup k Webovým stránkám; (b) zaregistrovat se k odběru newsletteru nebo se přihlásit k odběru poštovního seznamu nebo požádat o informace prostřednictvím webových stránek (“služby předplatného”); (c) zaregistrovat se k účasti na propagačních akcích, soutěžích a/nebo loteriích, které společnost TheSoftware čas od času nabízí (dále jen “soutěž”); (d) připojit se nebo se pokusit připojit k partnerskému programu nebo jiné členské organizaci uvedené na Webových stránkách (“Členské služby”); a/nebo (e) objednat si produkt a/nebo službu prostřednictvím Webových stránek (dále jen “Služby prodejce” a společně se Službami předplatného a Členskými službami “Služby”). Zásady ochrany osobních údajů společnosti TheSoftware (“Zásady ochrany osobních údajů”), oficiální pravidla soutěže platná pro každou soutěž, kupní smlouva (kupní smlouvy) společnosti TheSoftware (“Kupní smlouva”), smlouva (smlouvy) o členství společnosti TheSoftware (“Smlouva o členství”), jakož i veškerá další provozní pravidla, zásady, ceníky a další doplňující podmínky nebo dokumenty, které mohou být čas od času zveřejněny, jsou do této smlouvy výslovně začleněny formou odkazu (souhrnně “Smlouva”). Pečlivě si prostudujte kompletní podmínky smlouvy. Pokud nesouhlasíte s celou Smlouvou, nejste oprávněni používat Služby a/nebo Webové stránky jakýmkoli způsobem nebo formou.

TheSoftware ZCELA ZAMAZÁVÁ PŘÍSTUP NA WEBOVÉ STRÁNKY A/nebo SLUŽBY JAKÉKOLI OSOBĚ, NA KTEROU SE VZTAHUJE ZÁKON O OCHRANĚ DĚTSKÉHO OSOBNÍHO PRÁVA NA INTERNETU Z ROKU 1998, V AKTUALIZOVANÉM ZNĚNÍ (“COPPA”). Společnost TheSoftware si vyhrazuje právo odepřít přístup ke službám a/nebo webovým stránkám jakékoli fyzické osobě, a to na základě svého výhradního a samostatného uvážení.

ROZSAH A ZMĚNA DOHODY

Souhlasíte s podmínkami uvedenými ve Smlouvě, pokud jde o používání Webových stránek. Tato smlouva představuje úplnou a jedinou dohodu mezi vámi a společností TheSoftware, pokud jde o vaše používání webových stránek, a nahrazuje všechny předchozí nebo současné dohody, prohlášení, záruky a/nebo ujednání týkající se webových stránek. Smlouvu můžeme čas od času změnit podle vlastního uvážení, aniž bychom vás o tom museli zvlášť informovat. Nejnovější Smlouva bude zveřejněna na Webových stránkách a před jejich používáním byste si ji měli přečíst. Dalším používáním webových stránek a/nebo služeb tímto souhlasíte s dodržováním všech podmínek obsažených ve smlouvě, které jsou v daném okamžiku účinné. Proto byste měli tuto stránku pravidelně kontrolovat, zda nedošlo k aktualizacím a/nebo změnám.

POŽADAVKY

Webové stránky a služby jsou k dispozici pouze osobám, které mohou uzavírat právně závazné smlouvy podle platných právních předpisů. Webové stránky a služby nejsou určeny pro osoby mladší osmnácti (18) let. Pokud je vám méně než osmnáct (18) let, nemáte oprávnění používat a/nebo přistupovat k Webovým stránkám a/nebo Službám.

POPIS SLUŽEB

Předplacené služby

V souladu s podmínkami této smlouvy můžete po registraci na webových stránkách a obdržení souhlasu společnosti TheSoftware získat nebo se pokusit získat předplacené služby za poplatek nebo bez poplatku. Předplacené služby vám budou poskytovat e-mailový obsah, texty a další materiály (“obsah předplatného”) týkající se online marketingu poskytované společností TheSoftware a jejími partnery – třetími stranami (“poskytovatelé třetích stran”). Pokud chcete ukončit příjem obsahu předplatného, jednoduše nám napište na adresu [email protected]. Obsah předplatného obsahuje komentáře, názory a/nebo jiné materiály, které jsou poskytovány společností TheSoftware a poskytovateli třetích stran, a neměli byste se na ně nutně spoléhat. Při používání předplaceného obsahu a/nebo předplacených služeb dbejte opatrnosti, zdravého rozumu a bezpečnosti. Souhlasíte s tím, že společnost TheSoftware vůči vám nemá žádné povinnosti ani závazky v souvislosti s takovým obsahem předplatného. Společnost TheSoftware neprohlašuje ani nezaručuje, že obsah předplatného zpřístupněný v souvislosti s předplacenými službami je přesný, úplný nebo vhodný. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že společnost TheSoftware nenese žádnou odpovědnost za vaši nemožnost používat předplacené služby a/nebo předplacený obsah. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že společnost TheSoftware nenese odpovědnost vůči vám, koncovým uživatelům ani třetím stranám za jakékoli nároky v souvislosti s jakoukoli předplacenou službou.

Členské služby

V souladu s podmínkami Smlouvy a Smlouvy o členství můžete po registraci na Webových stránkách, odsouhlasení Smlouvy o členství a obdržení souhlasu od společnosti TheSoftware získat nebo se pokusit získat za poplatek nebo bez poplatku členství v některém z různých členských programů, které MTS Advertise OU nabízí. Kopii smlouvy o členství naleznete na webových stránkách konkrétního členství. Členské programy společnosti TheSoftware vám umožní přístup k obsahu, textům a dalším materiálům (dále jen “členský obsah” a společně s obsahem předplatného “obsah”) poskytovaným společností TheSoftware a některými poskytovateli třetích stran, které mají členům pomoci v jejich online marketingových aktivitách. Obsah pro členy obsahuje komentáře, názory a další materiály, které poskytují poskytovatelé třetích stran společnosti TheSoftware, a není nutné se na ně spoléhat. Při používání členského obsahu a/nebo členských služeb dbejte opatrnosti, zdravého rozumu a bezpečnosti. Souhlasíte s tím, že společnost TheSoftware vůči vám nemá žádné povinnosti ani závazky v souvislosti s takovým členským obsahem. Společnost TheSoftware neprohlašuje ani nezaručuje, že obsah pro členy zpřístupněný v souvislosti se službami pro členy je přesný, úplný nebo vhodný. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že společnost TheSoftware nenese žádnou odpovědnost za vaši nemožnost používat členské služby a/nebo členský obsah. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že společnost TheSoftware nenese odpovědnost vůči vám, koncovým uživatelům ani třetím stranám za jakékoli nároky v souvislosti s jakoukoli členskou službou.

Služby prodejců

Vyplněním příslušných objednávkových formulářů můžete získat nebo se pokusit získat určité produkty a/nebo služby z webových stránek. Výrobky a/nebo služby uvedené na Webových stránkách mohou obsahovat popisy, které jsou poskytovány přímo výrobci nebo distributory těchto položek, kteří jsou třetími stranami. Společnost TheSoftware neprohlašuje ani nezaručuje, že popisy těchto položek jsou přesné nebo úplné. Chápete a souhlasíte s tím, že společnost TheSoftware nenese žádnou odpovědnost za vaši nemožnost získat produkty a/nebo služby z webových stránek nebo za jakýkoli spor s prodejcem, distributorem a koncovým uživatelem produktu. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že společnost TheSoftware nenese vůči vám ani žádné třetí straně odpovědnost za jakékoli nároky v souvislosti s jakýmikoli produkty a/nebo službami nabízenými na webových stránkách.

Obecné

Informace, které musíte poskytnout v souvislosti s registrací do Služeb, mohou zahrnovat mimo jiné některé nebo všechny následující údaje: (a) vaše celé jméno; (b) název společnosti; (c) e-mailová adresa; (d) poštovní adresa (a fakturační adresa, pokud se liší); (e) telefonní číslo domů; (f) pracovní telefonní číslo; (g) číslo telekopírky; (h) informace o kreditní kartě; a/nebo (i) veškeré další informace požadované v příslušném registračním formuláři (“registrační údaje služby”). Souhlasíte s tím, že budete poskytovat pravdivé, přesné, aktuální a úplné registrační údaje služby. Společnost TheSoftware má právo odmítnout jakékoliv registrační údaje služby, pokud podle výhradního uvážení společnosti TheSoftware zjistí, že: (i) jste porušili jakoukoli část Smlouvy a/nebo (ii) vámi poskytnuté registrační údaje služby jsou neúplné, podvodné, duplicitní nebo jinak nepřijatelné. Společnost TheSoftware může kdykoli změnit kritéria registračních údajů podle vlastního uvážení.

Pokud není výslovně uvedeno jinak, vztahuje se tato smlouva na jakoukoli budoucí nabídku (nabídky) zpřístupněnou (zpřístupněné) na webových stránkách, která (které) rozšiřuje (rozšiřují) nebo jinak rozšiřuje (rozšiřují) stávající funkce webových stránek. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že společnost TheSoftware nenese žádnou odpovědnost za to, že nemůžete používat Služby a/nebo se kvalifikovat pro jejich využívání. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že společnost TheSoftware nenese vůči vám ani žádné třetí straně odpovědnost za jakoukoli změnu, pozastavení nebo ukončení jakýchkoli služeb nebo jiných produktů, služeb nebo propagačních akcí nabízených společností TheSoftware a/nebo jakýmkoli jejím poskytovatelem, který je třetí stranou. Pokud společnost MTS Advertise OU z jakéhokoli důvodu ukončí Smlouvu a/nebo jakékoli Služby, nenese vůči vám společnost MTS Advertise OU žádnou odpovědnost. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že odmítnutí používání webových stránek je vaším jediným právem a opravným prostředkem v případě jakéhokoli sporu, který můžete mít se společností TheSoftware.

SOUTĚŽE

Společnost TheSoftware čas od času nabízí propagační ceny a další odměny prostřednictvím soutěží. Poskytnutím pravdivých a přesných údajů v souvislosti s příslušným registračním formulářem soutěže a souhlasem s oficiálními pravidly soutěže platnými pro každou soutěž se můžete zúčastnit a získat propagační ceny nabízené v rámci každé soutěže. Chcete-li se zúčastnit soutěží uvedených na webových stránkách, musíte nejprve zcela vyplnit příslušný přihlašovací formulář. Souhlasíte s tím, že poskytnete pravdivé, přesné, aktuální a úplné registrační údaje do soutěže. Společnost TheSoftware má právo odmítnout jakékoliv registrační údaje do soutěže, pokud podle výhradního uvážení společnosti TheSoftware zjistí, že: (i) jste porušili jakoukoli část Smlouvy; a/nebo (ii) Vámi poskytnuté registrační údaje do soutěže jsou neúplné, podvodné, duplicitní nebo jinak nepřijatelné. Společnost TheSoftware může kdykoli změnit kritéria registračních údajů podle vlastního uvážení.

UDĚLENÍ LICENCE

Jako uživateli webových stránek je vám udělena nevýhradní, nepřenosná, odvolatelná a omezená licence k přístupu a používání webových stránek, obsahu a souvisejícího materiálu v souladu s touto smlouvou. Společnost TheSoftware může tuto licenci kdykoli z jakéhokoli důvodu ukončit. Webové stránky a obsah můžete používat na jednom počítači pro své osobní, nekomerční použití. Žádná část webových stránek, obsahu, soutěží a/nebo služeb nesmí být reprodukována v jakékoli formě nebo začleněna do jakéhokoli systému pro vyhledávání informací, ať už elektronického nebo mechanického. Nesmíte používat, kopírovat, napodobovat, klonovat, pronajímat, půjčovat, prodávat, upravovat, dekompilovat, rozebírat, zpětně analyzovat nebo přenášet Webové stránky, Obsah, Soutěže a/nebo Služby nebo jejich části. Společnost TheSoftware si vyhrazuje veškerá práva, která nejsou výslovně uvedena ve Smlouvě. Nesmíte používat žádné zařízení, software nebo postupy, které by zasahovaly nebo se pokoušely zasahovat do správného fungování webových stránek. Nesmíte provádět žádné akce, které by nepřiměřeně nebo neúměrně zatěžovaly infrastrukturu společnosti TheSoftware. Vaše právo používat Webové stránky, Obsah, Soutěže a/nebo Služby je nepřenosné.

VLASTNICKÁ PRÁVA

Obsah, organizace, grafika, design, kompilace, magnetický překlad, digitální konverze, software, služby a další záležitosti související s Webovými stránkami, Obsahem, Soutěží a Službami jsou chráněny příslušnými autorskými právy, ochrannými známkami a dalšími vlastnickými právy (mimo jiné včetně práv duševního vlastnictví). Kopírování, další šíření, zveřejňování nebo prodej jakékoli části webových stránek, obsahu, soutěží a/nebo služeb je přísně zakázáno. Systematické získávání materiálu z Webových stránek, Obsahu, Soutěží a/nebo Služeb automatizovanými prostředky nebo jakoukoli jinou formou shromažďování nebo extrakce dat za účelem vytvoření nebo sestavení, přímo nebo nepřímo, sbírky, kompilace, databáze nebo adresáře bez písemného souhlasu společnosti TheSoftware je zakázáno. Nezískáváte vlastnická práva k žádnému obsahu, dokumentu, softwaru, službám nebo jiným materiálům, které si prohlížíte na webových stránkách, v obsahu, soutěžích a/nebo službách nebo jejich prostřednictvím. Zveřejnění informací nebo materiálů na Webových stránkách nebo prostřednictvím Služeb společností TheSoftware nepředstavuje vzdání se jakéhokoli práva na tyto informace a/nebo materiály. Název a logo společnosti TheSoftware a všechny související grafické prvky, ikony a názvy služeb jsou ochrannými známkami společnosti TheSoftware. Všechny ostatní ochranné známky, které se objevují na Webových stránkách nebo prostřednictvím Služeb, jsou majetkem příslušných vlastníků. Použití jakékoli ochranné známky bez výslovného písemného souhlasu příslušného vlastníka je přísně zakázáno.

HYPERTEXTOVÉ ODKAZY NA WEBOVÉ STRÁNKY, CO-BRANDING, “RÁMOVÁNÍ” A/NEBO ODKAZOVÁNÍ NA WEBOVÉ STRÁNKY JSOU ZAKÁZÁNY.

Pokud to společnost TheSoftware výslovně nepovolí, nesmí nikdo z jakéhokoli důvodu hypertextově propojovat webové stránky nebo jejich části (mimo jiné včetně logotypů, ochranných známek, značek nebo materiálů chráněných autorskými právy) se svými webovými stránkami nebo webovým místem. Dále je přísně zakázáno “rámování” webových stránek a/nebo odkazování na jednotný lokátor zdrojů (“URL”) webových stránek v jakýchkoli komerčních nebo nekomerčních médiích bez předchozího výslovného písemného souhlasu společnosti TheSoftware. Výslovně souhlasíte s tím, že budete spolupracovat s webovou stránkou na odstranění nebo případně ukončení jakéhokoli takového obsahu nebo činnosti. Tímto berete na vědomí, že nesete odpovědnost za veškeré škody s tím spojené.

EDITACE, MAZÁNÍ A ÚPRAVY

Vyhrazujeme si právo dle vlastního uvážení upravovat a/nebo mazat jakékoli dokumenty, informace nebo jiný obsah, který se na Webových stránkách objeví.

VYHLÁŠENÍ

WEBOVÉ STRÁNKY, SLUŽBY, SOUTĚŽE, OBSAH, JAKÉKOLI PRODUKTY TŘETÍCH STRAN, KTERÉ MŮŽETE OBDRŽET OD NĚKTERÉHO Z NAŠICH POSKYTOVATELŮ TŘETÍCH STRAN, A/NEBO JAKÉKOLI JINÉ PRODUKTY A/NEBO SLUŽBY, O KTERÉ MŮŽETE POŽÁDAT PROSTŘEDNICTVÍM WEBOVÝCH STRÁNEK, JSOU VÁM POSKYTOVÁNY “TAK, JAK JSOU” A “TAK, JAK JSOU K DISPOZICI”, A VEŠKERÉ ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ I PŘEDPOKLÁDANÉ, JSOU VYLOUČENY V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU PŘÍPUSTNÉM PODLE PLATNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ (MIMO JINÉ VČETNĚ VYLOUČENÍ JAKÝCHKOLI ZÁRUK PRODEJNOSTI, NEPORUŠOVÁNÍ DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ A/NEBO VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL). Zejména, ale nikoliv jako její omezení, společnost TheSoftware neposkytuje žádnou záruku, že: (A) WEBOVÉ STRÁNKY, SLUŽBY, SOUTĚŽE, OBSAH, JAKÉKOLI PRODUKTY TŘETÍCH STRAN, KTERÉ MŮŽETE OBDRŽET OD NĚKTERÉHO Z NAŠICH POSKYTOVATELŮ TŘETÍCH STRAN, A/NEBO JAKÉKOLI JINÉ PRODUKTY A/NEBO SLUŽBY, O KTERÉ MŮŽETE POŽÁDAT PROSTŘEDNICTVÍM WEBOVÝCH STRÁNEK, BUDOU SPLŇOVAT VAŠE POŽADAVKY; (B) WEBOVÉ STRÁNKY, SLUŽBY, SOUTĚŽE, OBSAH, PRODUKTY TŘETÍCH STRAN, KTERÉ MŮŽETE OBDRŽET OD NĚKTERÉHO Z NAŠICH POSKYTOVATELŮ TŘETÍCH STRAN, A/NEBO JAKÉKOLI JINÉ PRODUKTY A/NEBO SLUŽBY, O KTERÉ MŮŽETE POŽÁDAT PROSTŘEDNICTVÍM WEBOVÝCH STRÁNEK, BUDOU NEPŘERUŠOVANÉ, VČASNÉ, BEZPEČNÉ NEBO BEZCHYBNÉ; (C) SPLNÍTE PODMÍNKY PRO ÚČAST V SOUTĚŽÍCH A/NEBO SLUŽBÁCH; NEBO (D) VÝSLEDKY, KTERÉ LZE ZÍSKAT PŘI POUŽÍVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK, SLUŽEB, SOUTĚŽÍ, OBSAHU, JAKÝCHKOLI PRODUKTŮ TŘETÍCH STRAN, KTERÉ MŮŽETE OBDRŽET OD NĚKTERÉHO Z NAŠICH POSKYTOVATELŮ TŘETÍCH STRAN, A/NEBO JAKÝCHKOLI JINÝCH PRODUKTŮ A/NEBO SLUŽEB, O KTERÉ MŮŽETE POŽÁDAT PROSTŘEDNICTVÍM WEBOVÝCH STRÁNEK, BUDOU PŘESNÉ NEBO SPOLEHLIVÉ. WEBOVÉ STRÁNKY, SLUŽBY, SOUTĚŽE, OBSAH, JAKÉKOLI PRODUKTY TŘETÍCH STRAN, KTERÉ MŮŽETE OBDRŽET OD NĚKTERÉHO Z NAŠICH POSKYTOVATELŮ TŘETÍCH STRAN, A/NEBO JAKÉKOLI JINÉ PRODUKTY A/NEBO SLUŽBY, O KTERÉ MŮŽETE POŽÁDAT PROSTŘEDNICTVÍM WEBOVÝCH STRÁNEK, MOHOU OBSAHOVAT CHYBY, OMYLY, PROBLÉMY NEBO JINÁ OMEZENÍ. NENESEME ODPOVĚDNOST ZA DOSTUPNOST ZÁKLADNÍHO INTERNETOVÉHO PŘIPOJENÍ SPOJENÉHO S WEBOVÝMI STRÁNKAMI. ŽÁDNÉ RADY ANI INFORMACE, AŤ UŽ ÚSTNÍ NEBO PÍSEMNÉ, KTERÉ JSTE ZÍSKALI OD SPOLEČNOSTI TheSoftware, JEJICH DODAVATELŮ TŘETÍCH STRAN ANI JINAK PROSTŘEDNICTVÍM WEBOVÝCH STRÁNEK NEBO ZEJMÉNA Z WEBOVÝCH STRÁNEK, NEZAKLÁDAJÍ ŽÁDNOU ZÁRUKU, KTERÁ NENÍ VÝSLOVNĚ UVEDENA VE SMLOUVĚ.

ZŘEKNUTÍ SE ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODY ZPŮSOBENÉ STAŽENÍM

Návštěvníci stahují informace z webových stránek na vlastní nebezpečí. Společnost TheSoftware neposkytuje žádnou záruku, že tyto stažené soubory neobsahují škodlivé počítačové kódy, mimo jiné viry a červy.

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

VÝSLOVNĚ UZNÁVÁTE A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE SPOLEČNOST TheSoftware NEBUDE ODPOVĚDNÁ VÁM ANI ŽÁDNÉ TŘETÍ STRANĚ ZA ŽÁDNÉ PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ, SOUVISLÉ A / NEBO VYLOUČENÉ ŠKODY, VČETNĚ, ALE BEZ OMEZENÍ NA, ŠKODY ZA ZTRÁTU ZISKU, DOBRÉ VŮLE, POUŽITÍ, DAT NEBO JINÝCH NEHMOTNÝCH ZTRÁT (I KDYŽ SPOLEČNOST TheSoftware BYLA NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD UPOZORNĚNA), V NEJVĚTŠÍM ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM PRO: (A) POUŽÍVÁNÍ NEBO NEMOŽNOST POUŽÍVAT WEBOVÉ STRÁNKY, SLUŽBY, SOUTĚŽE, OBSAH, JAKÉKOLI PRODUKTY TŘETÍCH STRAN, KTERÉ MŮŽETE OBDRŽET OD NĚKTERÉHO Z NAŠICH POSKYTOVATELŮ TŘETÍCH STRAN, A/NEBO JAKÉKOLI JINÉ PRODUKTY A/NEBO SLUŽBY, O KTERÉ MŮŽETE POŽÁDAT PROSTŘEDNICTVÍM WEBOVÝCH STRÁNEK; (B) NÁKLADY NA POŘÍZENÍ NÁHRADNÍHO ZBOŽÍ A SLUŽEB VYPLÝVAJÍCÍ Z JAKÉHOKOLI ZBOŽÍ, DAT, INFORMACÍ A/NEBO SLUŽEB ZAKOUPENÝCH NEBO ZÍSKANÝCH Z TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNEK NEBO TRANSAKCÍ UZAVŘENÝCH JEJICH PROSTŘEDNICTVÍM; (C) NESPLNĚNÍ PODMÍNEK PRO ÚČAST V SOUTĚŽÍCH, SLUŽBÁCH NEBO PRODUKTECH TŘETÍCH STRAN OD NĚKTERÉHO Z NAŠICH POSKYTOVATELŮ TŘETÍCH STRAN NEBO NÁSLEDNÉ ODMÍTNUTÍ PRODUKTŮ TŘETÍCH STRAN OD TĚCHTO POSKYTOVATELŮ; (D) NEOPRÁVNĚNÝ PŘÍSTUP K VAŠIM REGISTRAČNÍM ÚDAJŮM NEBO JEJICH ZMĚNA; A (E) JAKÉKOLI JINÉ ZÁLEŽITOSTI TÝKAJÍCÍ SE NEMOŽNOSTI POUŽÍVAT WEBOVÉ STRÁNKY, SLUŽBY, SOUTĚŽE, OBSAH, JAKÉKOLI PRODUKTY TŘETÍCH STRAN, KTERÉ MŮŽETE OBDRŽET OD NĚKTERÉHO Z NAŠICH POSKYTOVATELŮ TŘETÍCH STRAN, A/NEBO JAKÉKOLI JINÉ PRODUKTY A/NEBO SLUŽBY, O KTERÉ MŮŽETE POŽÁDAT PROSTŘEDNICTVÍM WEBOVÝCH STRÁNEK. TOTO OMEZENÍ SE VZTAHUJE NA VŠECHNY PŘÍČINY ŽALOBY V SOUHRNU, MIMO JINÉ VČETNĚ PORUŠENÍ SMLOUVY, PORUŠENÍ ZÁRUKY, NEDBALOSTI, OBJEKTIVNÍ ODPOVĚDNOSTI, ZKRESLENÝCH PROHLÁŠENÍ A VŠECH OSTATNÍCH DELIKTŮ. Tímto zprostíte společnost TheSoftware A VŠECHNY DODAVATELE TŘETÍCH STRAN společnosti TheSoftware JAKÝCHKOLIV ZÁVAZKŮ, ODPOVĚDNOSTÍ A NÁROKŮ PŘESahujících omezení zde uvedená. POKUD PŘÍSLUŠNÉ PRÁVO NEPOVOLUJE TAKOVÉ OMEZENÍ, MAXIMÁLNÍ ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI TheSoftware VŮČI VÁM ZA JAKÝCHKOLIV OKOLNOSTÍ BUDE PĚT STOVEK DOLARŮ (500,00 USD). Výše uvedené vyloučení škod je základním prvkem základu dohody mezi vámi a společností TheSoftware. NEMOŽNOST POUŽÍVAT WEBOVÉ STRÁNKY, SLUŽBY, SOUTĚŽE, OBSAH, JAKÉKOLI PRODUKTY TŘETÍCH STRAN, KTERÉ MŮŽETE OBDRŽET OD NĚKTERÉHO Z NAŠICH POSKYTOVATELŮ TŘETÍCH STRAN, A/NEBO JAKÉKOLI JINÉ PRODUKTY A/NEBO SLUŽBY, O KTERÉ MŮŽETE POŽÁDAT PROSTŘEDNICTVÍM WEBOVÝCH STRÁNEK, BY VÁM NEBYLY POSKYTNUTY BEZ TĚCHTO OMEZENÍ.

ODŠKODNĚNÍ

Souhlasíte s tím, že společnost TheSoftware, všechny její mateřské, dceřiné a přidružené společnosti a všechny jejich příslušné členy, vedoucí pracovníky, ředitele, zaměstnance, zástupce, spolumajitele značek a/nebo jiné partnery odškodníte a zbavíte odpovědnosti za veškeré nároky, výdaje (včetně přiměřených poplatků za právní zastoupení), škody, žaloby, náklady, požadavky a/nebo rozsudky, které byly vzneseny jakoukoli třetí stranou v důsledku nebo v důsledku: (a) vaše používání Webových stránek, Služeb, Obsahu a/nebo účast v jakékoli Soutěži; (b) porušení Smlouvy z vaší strany; a/nebo (c) vaše porušení jakýchkoli práv jiné fyzické a/nebo právnické osoby. Ustanovení tohoto odstavce jsou ve prospěch společnosti TheSoftware, všech jejich mateřských, dceřiných a/nebo přidružených společností a všech jejich příslušných vedoucích pracovníků, ředitelů, členů, zaměstnanců, zástupců, akcionářů, poskytovatelů licencí, dodavatelů a/nebo právních zástupců. Každá z těchto osob a subjektů má právo uplatnit a vymáhat tato ustanovení přímo vůči vám svým jménem.

WEBOVÉ STRÁNKY TŘETÍCH STRAN

Webové stránky mohou obsahovat odkazy a/nebo vás odkazovat na jiné internetové stránky a/nebo zdroje, mimo jiné včetně těch, které vlastní a provozují poskytovatelé třetích stran. Vzhledem k tomu, že společnost TheSoftware nemá nad takovými webovými stránkami a/nebo zdroji třetích stran žádnou kontrolu, berete tímto na vědomí a souhlasíte s tím, že společnost TheSoftware není odpovědná za dostupnost takových webových stránek a/nebo zdrojů třetích stran. Společnost TheSoftware dále neschvaluje žádné podmínky, zásady ochrany osobních údajů, obsah, reklamu, služby, produkty a/nebo jiné materiály na webových stránkách nebo ve zdrojích třetích stran nebo z nich dostupné, ani neodpovídá za jakékoli škody a/nebo ztráty z nich vyplývající.

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ / INFORMACE PRO NÁVŠTĚVNÍKY

Používání Webových stránek a veškeré komentáře, zpětná vazba, informace, registrační údaje a/nebo materiály, které odešlete prostřednictvím Webových stránek nebo v souvislosti s nimi, podléhají našim Zásadám ochrany osobních údajů. Vyhrazujeme si právo používat veškeré informace týkající se vašeho používání webových stránek a veškeré další vámi poskytnuté osobní údaje v souladu s podmínkami našich Zásad ochrany osobních údajů. Chcete-li si prohlédnout naše zásady ochrany osobních údajů, klikněte zde.

PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ

Jakýkoli pokus jakékoli osoby, ať už je nebo není zákazníkem společnosti TheSoftware, poškodit, zničit, manipulovat, vandalizovat a/nebo jinak zasahovat do provozu webových stránek je porušením trestního a občanského práva a společnost TheSoftware bude v tomto ohledu důsledně uplatňovat veškeré opravné prostředky vůči jakékoli osobě nebo subjektu, který se dopustil protiprávního jednání, a to v plném rozsahu přípustném podle zákona a spravedlnosti.

VOLBA PRÁVA/PRÁVNÍ OBLASTI

Veškeré spory vyplývající ze Smlouvy nebo s ní související se řídí estonským právem a vykládají se v souladu s ním (bez ohledu na kolizní normy). Každý vydaný nález je pro strany konečný a rozhodující a může být vydán u kteréhokoli příslušného soudu. Žádný z těchto dokumentů nesmí být vykládán tak, že brání kterékoli straně v tom, aby se domáhala soudního příkazu k ochraně svých práv až do výsledku rozhodčího řízení. V rozsahu povoleném zákonem souhlasíte s tím, že nebudete podávat hromadné žaloby, připojovat se k nim ani se jich účastnit, pokud jde o jakýkoli nárok, spor nebo rozpor, který můžete mít vůči společnosti TheSoftware. a každý z jejich právních zástupců, přidružených společností, dceřiných společností, mateřských společností, agentur a jejich příslušných členů, vedoucích pracovníků, ředitelů, zaměstnanců a zástupců. Souhlasíte s vydáním soudního příkazu k zastavení takové žaloby nebo s vaším vyloučením jako účastníka žaloby. Souhlasíte s tím, že uhradíte náklady na právní zastoupení a soudní výlohy, které společnost TheSoftware vynaloží při vymáhání této náhrady. Tato dohoda nepředstavuje vzdání se žádného z vašich práv a opravných prostředků k individuálnímu uplatnění nároku, a nikoli hromadné žalobě v závazném rozhodčím řízení, jak je uvedeno výše. Toto ustanovení, které vám brání podat hromadnou žalobu, připojit se k ní nebo se jí účastnit, je samostatnou dohodou. Pokud by některá část Smlouvy byla shledána neplatnou nebo nevymahatelnou, bude tato část vykládána v souladu s platnými právními předpisy a zbývající části zůstanou plně platné a účinné.