Warunki użytkowania strony internetowej oprogramowania WAŻNE – PROSZĘ PRZECZYTAĆ

Dziękujemy za odwiedzenie strony internetowej (“Strona internetowa”), na której znaleźli Państwo link do niniejszych Warunków korzystania (“Strona internetowa”). Strona jest własnością internetową firmy TheSoftware. (zwanych łącznie “TheSoftware”, “my” i “nas”). Użytkownik wyraża zgodę na związanie się niniejszymi Warunkami korzystania z witryny TheSoftware (“Warunki korzystania”), w całości, gdy: (a) dostępu do Witryny; (b) zarejestrować się do newslettera lub zapisać się na listę mailingową lub poprosić o informacje przez i za pośrednictwem Strony internetowej (“Usługi subskrypcji”); (c) zarejestrować się, aby wziąć udział w promocjach, konkursach i/lub loteriach oferowanych przez TheSoftware od czasu do czasu (każdy z nich to “Konkurs”); (d) przystąpienia lub próby przystąpienia do programu partnerskiego lub innej organizacji członkowskiej przedstawionej na stronie internetowej (“Usługi członkowskie”); i/lub (e) zamówić produkt i/lub usługę za pośrednictwem strony internetowej (“Usługi Sprzedawcy”, a wraz z Usługami Abonamentowymi i Usługami Członkowskimi “Usługi”). Polityka Prywatności TheSoftware (“Polityka Prywatności”), Oficjalne Zasady Konkursów mające zastosowanie do każdego Konkursu, Umowy Zakupu TheSoftware (“Umowa Zakupu”), Umowy Członkostwa TheSoftware (“Umowa Członkostwa”), jak również wszelkie inne zasady operacyjne, polityki, cenniki i inne dodatkowe warunki lub dokumenty, które mogą być publikowane od czasu do czasu, są wyraźnie włączone do niniejszego dokumentu przez odniesienie (łącznie “Umowa”). Prosimy o dokładne zapoznanie się z pełnymi warunkami Umowy. Jeśli nie zgadzasz się z Umową w całości, nie jesteś upoważniony do korzystania z Usług i/lub Strony w jakikolwiek sposób lub w jakiejkolwiek formie.

TheSoftware SPECJALNIE ODMAWIA DOSTĘPU DO STRONY I/LUB USŁUGI KAŻDEJ OSOBIE, KTÓRA JEST OBJĘTA USTAWĄ O O OCHRONIE PRYWATNOŚCI DZIECI W INTERNECIE Z 1998 ROKU, ZMIENIONĄ (“COPPA”). TheSoftware zastrzega sobie prawo do odmowy dostępu do usług i / lub strony internetowej dla każdej osoby, w jej wyłącznej i całkowitej decyzji.

ZAKRES I ZMIANY UMOWY

Użytkownik zgadza się na zasady i warunki przedstawione w Umowie w odniesieniu do korzystania z Witryny. Umowa stanowi całość i jedyną umowę pomiędzy użytkownikiem a TheSoftware w odniesieniu do korzystania z Witryny i zastępuje wszystkie wcześniejsze lub równoczesne umowy, oświadczenia, gwarancje i/lub porozumienia w odniesieniu do Witryny. Możemy zmieniać Umowę od czasu do czasu według własnego uznania, bez specjalnego powiadomienia użytkownika. Najnowsza Umowa zostanie zamieszczona na Stronie i należy zapoznać się z nią przed rozpoczęciem korzystania ze Strony. Poprzez dalsze korzystanie ze strony internetowej i/lub usług, użytkownik niniejszym wyraża zgodę na przestrzeganie wszystkich warunków zawartych w Umowie obowiązującej w tym czasie. Dlatego należy regularnie sprawdzać tę stronę pod kątem aktualizacji i/lub zmian.

WYMAGANIA

Strona internetowa i Usługi są dostępne wyłącznie dla osób, które mogą zawierać prawnie wiążące umowy zgodnie z obowiązującym prawem. Strona internetowa i Usługi nie są przeznaczone do użytku przez osoby poniżej osiemnastego (18) roku życia. Jeśli nie masz ukończonych osiemnastu (18) lat, nie masz pozwolenia na korzystanie i/lub dostęp do Strony i/lub Usług.

OPIS USŁUG

Usługi subskrypcyjne

Zgodnie z warunkami Umowy, rejestrując się na Stronie i otrzymując zgodę od TheSoftware, użytkownik może uzyskać lub próbować uzyskać, odpłatnie lub nieodpłatnie, Usługi Subskrypcyjne. W ramach Usług Subskrypcji użytkownik będzie otrzymywał treści e-mail, teksty i inne materiały (“Treści Subskrypcji”) związane z marketingiem internetowym świadczonym przez TheSoftware i jej partnerów zewnętrznych (“Dostawcy zewnętrzni”). W przypadku chęci zaprzestania otrzymywania Treści Subskrypcji, prosimy o wysłanie wiadomości e-mail na adres [email protected]. Treści Subskrypcji zawierają komentarze, opinie i/lub inne materiały dostarczone przez TheSoftware oraz Dostawców zewnętrznych i nie należy się na nich opierać. Należy zachować ostrożność, zdrowy rozsądek i bezpieczeństwo podczas korzystania z Treści w ramach Subskrypcji i/lub Usług w ramach Subskrypcji. Użytkownik zgadza się, że TheSoftware nie będzie miał żadnych zobowiązań i nie będzie ponosił żadnej odpowiedzialności wobec użytkownika w związku z taką Treścią Subskrypcji. TheSoftware nie oświadcza ani nie gwarantuje, że Treść Subskrypcji udostępniana w związku z Usługami Subskrypcji jest dokładna, kompletna lub właściwa. Użytkownik rozumie i zgadza się, że TheSoftware nie ponosi odpowiedzialności w żaden sposób za niemożność korzystania z Usług Subskrypcji i/lub Treści Subskrypcji. Użytkownik rozumie i zgadza się, że TheSoftware nie ponosi odpowiedzialności wobec użytkownika, użytkowników końcowych ani osób trzecich z tytułu jakichkolwiek roszczeń związanych z Usługami Subskrypcyjnymi.

Usługi dla członków

Zgodnie z warunkami Umowy i Umowy Członkowskiej, rejestrując się na Stronie, wyrażając zgodę na Umowę Członkowską i otrzymując zgodę od TheSoftware, możesz uzyskać lub próbować uzyskać, za opłatą lub bez opłaty, Członkostwo w jednym z różnych programów członkowskich, które oferuje MTS Advertise OU. Aby uzyskać kopię umowy członkowskiej, należy odwiedzić stronę internetową dla konkretnego członkostwa. Programy członkowskie TheSoftware umożliwią Ci dostęp do treści, tekstów i innych materiałów (“Treści Członka”, a wraz z Treścią Subskrypcji “Treści”) dostarczanych przez TheSoftware i określonych dostawców zewnętrznych, zaprojektowanych w celu pomocy Członkom w ich przedsięwzięciach marketingowych online. Zawartość Członka zawiera komentarze, opinie i inne materiały, które są dostarczane przez dostawców zewnętrznych TheSoftware i nie należy na nich polegać. Prosimy o zachowanie ostrożności, zdrowego rozsądku i bezpieczeństwa podczas korzystania z Treści członkowskich i/lub Usług członkowskich. Zgadzasz się, że TheSoftware nie ma żadnych zobowiązań i nie ponosi odpowiedzialności wobec Ciebie w związku z taką zawartością członkowską. TheSoftware nie oświadcza ani nie gwarantuje, że Treści Członków udostępniane w związku z Usługami Członkowskimi są dokładne, kompletne lub odpowiednie. Użytkownik rozumie i zgadza się, że TheSoftware nie ponosi odpowiedzialności w żaden sposób za niemożność korzystania z Usług członkowskich i/lub Treści członkowskich. Użytkownik rozumie i zgadza się, że TheSoftware nie ponosi odpowiedzialności wobec użytkownika, użytkowników końcowych lub osób trzecich, za jakiekolwiek roszczenia w związku z jakimikolwiek Usługami Członkowskimi.

Usługi dla sprzedawców

Wypełniając odpowiednie formularze zamówień zakupu, można uzyskać lub próbować uzyskać pewne produkty i/lub usługi ze strony internetowej. Produkty i/lub usługi przedstawione na Stronie mogą zawierać opisy, które są dostarczane bezpośrednio przez producentów lub dystrybutorów takich przedmiotów. TheSoftware nie oświadcza ani nie gwarantuje, że opisy takich przedmiotów są dokładne lub kompletne. Użytkownik rozumie i zgadza się, że TheSoftware nie ponosi odpowiedzialności w jakikolwiek sposób za niemożność uzyskania produktów i/lub usług z Witryny lub za spory ze sprzedawcą produktu, dystrybutorem i konsumentem końcowym. Użytkownik rozumie i zgadza się, że TheSoftware nie ponosi odpowiedzialności wobec użytkownika lub osób trzecich za jakiekolwiek roszczenia w związku z jakimikolwiek produktami i/lub usługami oferowanymi na stronie internetowej.

Ogólne

Informacje, które Użytkownik musi dostarczyć w związku z rejestracją w Usługach, mogą obejmować, bez ograniczeń, niektóre lub wszystkie z następujących: (a) swoje pełne imię i nazwisko; (b) nazwa firmy; (c) adres e-mail; (d) adres do korespondencji (oraz adres do faktury, jeśli jest inny); (e) numer telefonu domowego; (f) numer telefonu służbowego; (g) numer telekopiarki; (h) informacje o karcie kredytowej; i/lub (i) wszelkie inne informacje wymagane w odpowiednim formularzu rejestracyjnym (“Dane rejestracyjne serwisu”). Użytkownik zobowiązuje się dostarczyć prawdziwe, dokładne, aktualne i kompletne Dane Rejestracyjne Usługi. TheSoftware ma prawo odrzucić wszelkie Dane Rejestracyjne Usługi, w przypadku gdy zostanie stwierdzone, według wyłącznego uznania TheSoftware, że: (i) użytkownik narusza którąkolwiek część Umowy; i/lub (ii) dostarczone przez użytkownika Dane Rejestracyjne Usługi są niekompletne, fałszywe, stanowią duplikat lub są w inny sposób niedopuszczalne. TheSoftware może zmienić kryteria Danych rejestracyjnych w dowolnym momencie, według własnego uznania.

O ile nie zostanie to wyraźnie określone inaczej, wszelkie przyszłe oferty udostępnione użytkownikowi na Stronie, które rozszerzają lub w inny sposób wzmacniają obecne funkcje Strony, będą podlegały Umowie. Użytkownik rozumie i zgadza się, że TheSoftware nie ponosi odpowiedzialności w jakikolwiek sposób za niemożność korzystania i/lub zakwalifikowania się do Usług. Użytkownik rozumie i zgadza się, że TheSoftware nie ponosi odpowiedzialności wobec użytkownika ani osób trzecich za modyfikację, zawieszenie lub przerwanie świadczenia jakichkolwiek usług lub innych produktów, usług lub promocji oferowanych przez TheSoftware i/lub któregokolwiek z jej dostawców będących osobami trzecimi. Jeśli MTS Advertise OU rozwiąże Umowę i/lub jakiekolwiek Usługi z jakiegokolwiek powodu, MTS Advertise OU nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec użytkownika. Rozumiesz i zgadzasz się, że odmowa korzystania z witryny jest Twoim jedynym prawem i środkiem zaradczym w odniesieniu do wszelkich sporów, które możesz mieć z TheSoftware.

KONKURSY

Od czasu do czasu TheSoftware oferuje nagrody promocyjne i inne nagrody za pośrednictwem Konkursów. Podając prawdziwe i dokładne informacje w odpowiednim formularzu rejestracyjnym Konkursu oraz zgadzając się na Oficjalny Regulamin Konkursu obowiązujący dla każdego Konkursu, można wziąć udział w konkursie, aby mieć szansę na wygranie nagród promocyjnych oferowanych w ramach każdego Konkursu. Aby wziąć udział w Konkursach zamieszczonych na Stronie, należy najpierw w pełni wypełnić odpowiedni formularz zgłoszeniowy. Użytkownik zobowiązuje się dostarczyć prawdziwe, dokładne, aktualne i kompletne Dane Rejestracyjne dotyczące Konkursu. TheSoftware ma prawo odrzucić wszelkie Dane Rejestracyjne dotyczące Konkursu, w przypadku gdy zostanie stwierdzone, według wyłącznego uznania TheSoftware, że: (i) Użytkownik narusza którąkolwiek część Umowy; i/lub (ii) podane przez Ciebie Dane Rejestracyjne dotyczące Konkursu są niekompletne, fałszywe, stanowią duplikat lub są w inny sposób niedopuszczalne. TheSoftware może zmienić kryteria Danych rejestracyjnych w dowolnym momencie, według własnego uznania.

PRZYZNANIE LICENCJI

Jako użytkownik Strony, otrzymujesz niewyłączną, niezbywalną, odwołalną i ograniczoną licencję na dostęp i korzystanie ze Strony, Treści i powiązanych materiałów zgodnie z Umową. TheSoftware może wypowiedzieć tę licencję w dowolnym momencie z dowolnego powodu. Użytkownik może korzystać z Witryny i Treści na jednym komputerze do własnego, osobistego, niekomercyjnego użytku. Żadna część Witryny, Treści, Konkursów i/lub Usług nie może być reprodukowana w jakiejkolwiek formie ani włączana do jakiegokolwiek systemu wyszukiwania informacji, elektronicznego lub mechanicznego. Użytkownik nie może używać, kopiować, emulować, klonować, wynajmować, dzierżawić, sprzedawać, modyfikować, dekompilować, dezasemblować, odtwarzać kodu źródłowego ani przekazywać Witryny, Treści, Konkursów i/lub Usług ani żadnej ich części. TheSoftware zastrzega sobie wszelkie prawa nie przyznane wyraźnie w Umowie. Użytkownik nie może używać żadnego urządzenia, oprogramowania ani rutyny do zakłócania lub prób zakłócania prawidłowego działania Strony. Nie wolno podejmować żadnych działań, które nakładają nieuzasadnione lub nieproporcjonalnie duże obciążenie na infrastrukturę TheSoftware. Twoje prawo do korzystania z Witryny, Treści, Konkursów i/lub Usług nie podlega przeniesieniu.

PRAWA WŁASNOŚCI

Treść, organizacja, grafika, projekt, kompilacja, tłumaczenie magnetyczne, konwersja cyfrowa, oprogramowanie, usługi i inne kwestie związane z Witryną, Treścią, Konkursami i Usługami są chronione odpowiednimi prawami autorskimi, znakami towarowymi i innymi prawami własności (w tym między innymi prawami własności intelektualnej). Kopiowanie, redystrybucja, publikacja lub sprzedaż przez Ciebie jakiejkolwiek części Witryny, Treści, Konkursów i/lub Usług jest surowo zabroniona. Systematyczne pobieranie materiałów z Witryny, Treści, Konkursów i/lub Usług za pomocą środków automatycznych lub innej formy skrobania lub ekstrakcji danych w celu stworzenia lub skompilowania, bezpośrednio lub pośrednio, kolekcji, kompilacji, bazy danych lub katalogu bez pisemnej zgody TheSoftware jest zabronione. Użytkownik nie nabywa praw własności do żadnych treści, dokumentów, oprogramowania, usług ani innych materiałów oglądanych na lub za pośrednictwem Witryny, Treści, Konkursów i/lub Usług. Zamieszczenie informacji lub materiałów na stronie internetowej lub przez i za pośrednictwem Usług, przez TheSoftware nie stanowi zrzeczenia się jakichkolwiek praw do takich informacji i/lub materiałów. Nazwa i logo TheSoftware oraz wszystkie powiązane grafiki, ikony i nazwy usług są znakami towarowymi TheSoftware. Wszystkie inne znaki towarowe pojawiające się na Stronie lub przez i za pośrednictwem Usług są własnością ich właścicieli. Wykorzystanie jakiegokolwiek znaku towarowego bez wyraźnej pisemnej zgody właściciela jest surowo zabronione.

ZABRONIONE SĄ HIPERŁĄCZA DO STRONY, CO-BRANDING, “FRAMING” I/LUB ODNIESIENIA DO STRONY

O ile TheSoftware nie udzieli wyraźnej zgody, nikt nie może umieścić hiperłącza do strony internetowej lub jej części (w tym, ale nie tylko, logotypów, znaków towarowych, marki lub materiałów chronionych prawem autorskim) na swojej stronie internetowej lub miejscu w sieci z jakiegokolwiek powodu. Ponadto, “kadrowanie” strony internetowej i/lub odwoływanie się do Uniform Resource Locator (“URL”) strony internetowej w jakichkolwiek komercyjnych lub niekomercyjnych mediach bez uprzedniej, wyraźnej, pisemnej zgody TheSoftware jest surowo zabronione. W szczególności zgadzasz się na współpracę z Witryną w celu usunięcia lub zaprzestania, w stosownych przypadkach, wszelkich takich treści lub działań. Użytkownik niniejszym potwierdza, że ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody z tym związane.

EDYCJA, USUWANIE I MODYFIKACJA

Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do edycji i/lub usuwania wszelkich dokumentów, informacji lub innych treści pojawiających się na Stronie.

DISCLAIMER

WITRYNA, USŁUGI, KONKURSY, TREŚCI, WSZELKIE PRODUKTY STRON TRZECICH, KTÓRE MOŻESZ OTRZYMAĆ OD JEDNEGO Z NASZYCH DOSTAWCÓW BĘDĄCYCH STRONAMI TRZECIMI, I/LUB WSZELKIE INNE PRODUKTY I/LUB USŁUGI, O KTÓRE MOŻESZ UBIEGAĆ SIĘ ZA POŚREDNICTWEM WITRYNY, SĄ DOSTARCZANE CI NA ZASADZIE “TAK JAK JEST” I “TAK JAK SĄ DOSTĘPNE”, A WSZELKIE GWARANCJE, WYRAŹNE I DOROZUMIANE, SĄ WYŁĄCZONE W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM NA MOCY OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA (W TYM, ALE NIE WYŁĄCZNIE, WYŁĄCZENIE WSZELKICH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, NIENARUSZANIA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I/LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU). W SZCZEGÓLNOŚCI, ALE NIE JAKO OGRANICZENIE TEGO, TheSoftware NIE DAJE GWARANCJI, ŻE: (A) STRONA INTERNETOWA, USŁUGI, KONKURSY, TREŚCI, WSZELKIE PRODUKTY OSÓB TRZECICH, KTÓRE MOŻESZ OTRZYMAĆ OD JEDNEGO Z NASZYCH DOSTAWCÓW BĘDĄCYCH OSOBAMI TRZECIMI, I/LUB WSZELKIE INNE PRODUKTY I/LUB USŁUGI, O KTÓRE MOŻESZ UBIEGAĆ SIĘ ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ, SPEŁNIĄ TWOJE WYMAGANIA; (B) STRONA INTERNETOWA, USŁUGI, KONKURSY, TREŚCI, WSZELKIE PRODUKTY OSÓB TRZECICH, KTÓRE MOŻESZ OTRZYMAĆ OD JEDNEGO Z NASZYCH DOSTAWCÓW BĘDĄCYCH OSOBAMI TRZECIMI, I/LUB WSZELKIE INNE PRODUKTY I/LUB USŁUGI, O KTÓRE MOŻESZ UBIEGAĆ SIĘ ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ, BĘDĄ NIEPRZERWANE, TERMINOWE, BEZPIECZNE LUB WOLNE OD BŁĘDÓW; (C) ZAKWALIFIKUJESZ SIĘ DO UDZIAŁU W KONKURSACH I/LUB USŁUGACH; LUB (D) WYNIKI, KTÓRE MOŻNA UZYSKAĆ Z KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ, USŁUG, KONKURSÓW, TREŚCI, WSZELKICH PRODUKTÓW OSÓB TRZECICH, KTÓRE MOŻNA OTRZYMAĆ OD JEDNEGO Z NASZYCH DOSTAWCÓW BĘDĄCYCH OSOBAMI TRZECIMI, I/LUB WSZELKICH INNYCH PRODUKTÓW I/LUB USŁUG, O KTÓRE MOŻNA SIĘ UBIEGAĆ ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ, BĘDĄ DOKŁADNE LUB WIARYGODNE. STRONA INTERNETOWA, USŁUGI, KONKURSY, TREŚCI, WSZELKIE PRODUKTY OSÓB TRZECICH, KTÓRE MOŻESZ OTRZYMAĆ OD JEDNEGO Z NASZYCH DOSTAWCÓW BĘDĄCYCH OSOBAMI TRZECIMI, I/LUB WSZELKIE INNE PRODUKTY I/LUB USŁUGI, O KTÓRE MOŻESZ UBIEGAĆ SIĘ ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ, MOGĄ ZAWIERAĆ BŁĘDY, POMYŁKI, PROBLEMY LUB INNE OGRANICZENIA. NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA DOSTĘPNOŚĆ PODSTAWOWEGO POŁĄCZENIA INTERNETOWEGO ZWIĄZANEGO ZE STRONĄ INTERNETOWĄ. ŻADNA porada ani informacja, czy to ustna czy pisemna, uzyskana przez użytkownika od TheSoftware, któregokolwiek z jego dostawców będących osobami trzecimi lub w inny sposób za pośrednictwem strony internetowej, nie może stanowić podstawy do udzielenia jakiejkolwiek gwarancji, która nie została wyraźnie określona w umowie.

ZRZECZENIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY SPOWODOWANE PRZEZ POBIERANIE PLIKÓW

Odwiedzający pobierają informacje z Witryny na własne ryzyko. TheSoftware nie gwarantuje, że takie pliki do pobrania są wolne od destrukcyjnych kodów komputerowych, w tym, ale nie tylko, wirusów i robaków.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

UŻYTKOWNIK WYRAŹNIE UZNAJE I ZGADZA SIĘ, ŻE THESoftware NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC UŻYTKOWNIKA LUB JAKIEJKOLWIEK STRONY TRZECIEJ ZA JAKIEKOLWIEK BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, SPECJALNE, KONSEKWENCYJNE I/LUB WYJĄTKOWE SZKODY, W TYM, ALE NIE TYLKO, SZKODY ZA UTRATĘ ZYSKÓW, WARTOŚCI HANDLOWEJ, UŻYTKU, DANYCH LUB INNYCH STRAT NIEMATERIALNYCH (nawet jeśli TheSoftware BYŁ POINFORMOWANY O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD), W PEŁNYM ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM PRZEZ PRAWO za: (A) KORZYSTANIA LUB NIEMOŻNOŚCI KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ, USŁUG, KONKURSÓW, TREŚCI, WSZELKICH PRODUKTÓW OSÓB TRZECICH, KTÓRE MOŻESZ OTRZYMAĆ OD JEDNEGO Z NASZYCH DOSTAWCÓW BĘDĄCYCH OSOBAMI TRZECIMI, I/LUB WSZELKICH INNYCH PRODUKTÓW I/LUB USŁUG, O KTÓRE MOŻESZ UBIEGAĆ SIĘ ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ; (B) KOSZTÓW NABYCIA ZASTĘPCZYCH TOWARÓW I USŁUG WYNIKAJĄCYCH Z JAKICHKOLWIEK TOWARÓW, DANYCH, INFORMACJI I/LUB USŁUG ZAKUPIONYCH LUB UZYSKANYCH OD, LUB TRANSAKCJI ZAWARTYCH ZA POŚREDNICTWEM, STRONY INTERNETOWEJ; (C) NIEZAKWALIFIKOWANIA SIĘ DO UDZIAŁU W KONKURSACH, USŁUGACH LUB PRODUKTACH OSÓB TRZECICH OD KTÓREGOKOLWIEK Z NASZYCH DOSTAWCÓW BĘDĄCYCH OSOBAMI TRZECIMI, LUB JAKIEJKOLWIEK PÓŹNIEJSZEJ ODMOWY PRZYJĘCIA PRODUKTÓW OSÓB TRZECICH OD NICH; (D) NIEUPRAWNIONEGO DOSTĘPU DO DANYCH REJESTRACYJNYCH UŻYTKOWNIKA LUB ICH ZMIANY; ORAZ (E) WSZELKIE INNE SPRAWY ZWIĄZANE Z NIEMOŻNOŚCIĄ KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ, USŁUG, KONKURSÓW, TREŚCI, WSZELKICH PRODUKTÓW OSÓB TRZECICH, KTÓRE MOŻESZ OTRZYMAĆ OD JEDNEGO Z NASZYCH DOSTAWCÓW BĘDĄCYCH OSOBAMI TRZECIMI, I/LUB WSZELKICH INNYCH PRODUKTÓW I/LUB USŁUG, O KTÓRE MOŻESZ UBIEGAĆ SIĘ ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ. TO OGRANICZENIE DOTYCZY WSZYSTKICH PRZYCZYN DZIAŁAŃ, ŁĄCZNIE, W TYM, ALE NIE WYŁĄCZNIE, NARUSZENIA UMOWY, NARUSZENIA GWARANCJI, ZANIEDBANIA, ŚCISŁEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI, WPROWADZENIA W BŁĄD ORAZ WSZELKICH INNYCH CZYNÓW NIEDOZWOLONYCH. UŻYTKOWNIK NINIEJSZYM ZWALNIA TheSoftware I WSZYSTKICH DOSTAWCÓW TRZECICH OD WSZELKICH ZOBOWIĄZAŃ, ODPOWIEDZIALNOŚCI I SZKÓD PRZEKRACZAJĄCYCH OKREŚLONYCH W NINIEJSZYM ARTYKULE. JEŚLI WŁAŚCIWE PRAWO NIE POZWALA NA TAKIE OGRANICZENIE, MAKSYMALNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ THESoftware W KAŻDYM I WSZYSTKIM PRZYPADKU BĘDZIE PIĘĆ SIEDMIU DOLARÓW ($500.00). NEGOCJACJA SZKÓD PODANA POWYŻEJ JEST PODSTAWOWYM ELEMENTEM PODSTAWY UMOWY MIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM A THESoftware. BRAK MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z WITRYNY, USŁUG, KONKURSÓW, TREŚCI, WSZELKICH PRODUKTÓW OSÓB TRZECICH, KTÓRE MOŻESZ OTRZYMAĆ OD JEDNEGO Z NASZYCH DOSTAWCÓW BĘDĄCYCH OSOBAMI TRZECIMI, I/LUB WSZELKICH INNYCH PRODUKTÓW I/LUB USŁUG, O KTÓRE MOŻESZ UBIEGAĆ SIĘ ZA POŚREDNICTWEM WITRYNY, NIE ZOSTAŁYBY CI ZAPEWNIONE BEZ TAKICH OGRANICZEŃ.

ODSZKODOWANIE

Zgadzasz się zabezpieczyć i chronić TheSoftware, każdą z ich spółek macierzystych, zależnych i stowarzyszonych oraz każdego z ich członków, urzędników, dyrektorów, pracowników, agentów, co-branderów i/lub innych partnerów, przed wszelkimi roszczeniami, wydatkami (w tym uzasadnionymi honorariami prawników), odszkodowaniami, pozwami, kosztami, żądaniami i/lub wyrokami, które zostały wniesione przez osoby trzecie z powodu lub w wyniku: (a) korzystanie przez użytkownika z Witryny, Usług, Treści i/lub udział w jakimkolwiek Konkursie; (b) naruszenia przez Ciebie Umowy; i/lub (c) naruszenia przez użytkownika jakichkolwiek praw innej osoby i/lub podmiotu. Postanowienia niniejszego paragrafu są korzystne dla TheSoftware, każdej z ich spółek macierzystych, zależnych i/lub stowarzyszonych oraz każdego z ich dyrektorów, członków, pracowników, agentów, udziałowców, licencjodawców, dostawców i/lub pełnomocników. Każda z tych osób i podmiotów będzie miała prawo do dochodzenia i egzekwowania tych postanowień bezpośrednio przeciwko Tobie we własnym imieniu.

STRONY INTERNETOWE OSÓB TRZECICH

Strona może zawierać linki i/lub odsyłać do innych stron internetowych i/lub zasobów, w tym, ale nie tylko, tych należących i obsługiwanych przez Dostawców zewnętrznych. Ponieważ TheSoftware nie ma kontroli nad takimi stronami internetowymi i/lub zasobami osób trzecich, niniejszym potwierdzasz i zgadzasz się, że TheSoftware nie ponosi odpowiedzialności za dostępność takich stron internetowych i/lub zasobów osób trzecich. Ponadto TheSoftware nie popiera i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek warunki, politykę prywatności, treści, reklamy, usługi, produkty i/lub inne materiały dostępne na takich stronach internetowych lub zasobach osób trzecich, ani za jakiekolwiek szkody i/lub straty z nich wynikające.

POLITYKA PRYWATNOŚCI/INFORMACJE DLA ODWIEDZAJĄCYCH

Korzystanie z Witryny oraz wszystkie komentarze, opinie, informacje, Dane rejestracyjne i/lub materiały, które użytkownik przesyła za pośrednictwem Witryny lub w związku z nią, podlegają naszej Polityce prywatności. Zastrzegamy sobie prawo do wykorzystania wszystkich informacji dotyczących korzystania z Witryny oraz wszelkich innych informacji umożliwiających identyfikację użytkownika, zgodnie z warunkami naszej Polityki Prywatności. Aby zapoznać się z naszą Polityką Prywatności, proszę kliknąć tutaj.

OSTRZEŻENIE PRAWNE

Wszelkie próby podejmowane przez jakąkolwiek osobę, niezależnie od tego, czy jest ona klientem TheSoftware, w celu uszkodzenia, zniszczenia, ingerencji, dewastacji i/lub innego zakłócenia działania strony internetowej, są naruszeniem prawa karnego i cywilnego, a TheSoftware będzie sumiennie realizować wszelkie środki zaradcze w tym zakresie przeciwko każdej osobie lub podmiotowi naruszającemu prawo w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo i sprawiedliwość.

WYBÓR PRAWA/WOJEWÓDZTWA

Wszelkie spory wynikające z Umowy lub z nią związane będą regulowane i interpretowane zgodnie z prawem Estonii (bez względu na zasady kolizji prawa). Każde wydane orzeczenie jest ostateczne i rozstrzygające dla stron, a wyrok w tej sprawie może być wydany przez każdy sąd właściwy. Żadne z postanowień niniejszego dokumentu nie może być interpretowane jako uniemożliwiające którejkolwiek ze stron ubieganie się o wydanie nakazu sądowego w celu ochrony swoich praw w oczekiwaniu na wynik postępowania arbitrażowego. W zakresie dozwolonym przez prawo, użytkownik zgadza się, że nie będzie wnosił, przyłączał się ani uczestniczył w żadnych pozwach zbiorowych w odniesieniu do jakichkolwiek roszczeń, sporów lub kontrowersji, które może mieć przeciwko TheSoftware. oraz każdy z ich przedstawicieli prawnych, podmiotów stowarzyszonych, zależnych, rodziców, agencji i ich odpowiednich członków, urzędników, dyrektorów, pracowników i agentów. Użytkownik wyraża zgodę na wydanie nakazu sądowego w celu powstrzymania takiego pozwu lub usunięcia użytkownika jako uczestnika procesu. Użytkownik zgadza się zapłacić honorarium adwokackie i koszty sądowe, które TheSoftware ponosi w związku z ubieganiem się o taką ulgę. Umowa nie stanowi zrzeczenia się przez Użytkownika jakichkolwiek praw i środków prawnych do dochodzenia roszczeń indywidualnie, a nie w ramach pozwu zbiorowego w wiążącym postępowaniu arbitrażowym zgodnie z postanowieniami powyżej. To postanowienie uniemożliwiające wniesienie, przyłączenie się lub udział w pozwach zbiorowych jest niezależnym porozumieniem. Jeżeli jakakolwiek część Umowy zostanie uznana za nieważną lub niewykonalną, część ta będzie interpretowana zgodnie z obowiązującym prawem, a pozostałe części pozostaną w pełnej mocy.