Programmatūras Tīmekļa vietnes lietošanas noteikumi Svarīgi – LŪDZU IZLASĪT

Paldies, ka apmeklējāt tīmekļa vietni (“Tīmekļa vietne”), kurā atradāt saiti uz šiem lietošanas noteikumiem (“Tīmekļa vietne”). Tīmekļa vietne ir TheSoftware interneta īpašums. (turpmāk kopā saukti “TheSoftware”, “mēs” un “mūs”). Jūs piekrītat ievērot šos TheSoftware tīmekļa vietnes lietošanas noteikumus (“Lietošanas noteikumi”) visā to kopumā, kad jūs: (a) piekļūt Tīmekļa vietnei; (b) reģistrēties biļetena saņemšanai vai abonēt adresātu sarakstu, vai pieprasīt informāciju, izmantojot Tīmekļa vietni (“Abonēšanas pakalpojumi”); (c) reģistrēties, lai piedalītos TheSoftware laiku pa laikam piedāvātajās akcijās, konkursos un/vai loterijās (katrs no tiem – “Konkurss”); (d) pievienoties vai mēģināt pievienoties partneru programmai vai citai dalības organizācijai, kas norādīta Tīmekļa vietnē (“Dalības pakalpojumi”); un/vai (e) pasūtīt produktu un/vai pakalpojumu, izmantojot Tīmekļa vietni (“Pārdevēja pakalpojumi un kopā ar Abonēšanas pakalpojumiem un Dalības pakalpojumiem – “Pakalpojumi”). TheSoftware Privātuma politika (“Privātuma politika”), katram konkursam piemērojamie Oficiālie konkursa noteikumi, TheSoftware pirkuma līgums(-i) (“Pirkuma līgums”), TheSoftware dalības līgums(-i) (“Dalības līgums”), kā arī visi citi darbības noteikumi, politikas, cenrāži un citi papildu noteikumi un nosacījumi vai dokumenti, kas laiku pa laikam var tikt publicēti, ir skaidri iekļauti šajā dokumentā ar atsauci (kopā saukti “Līgums”). Lūdzu, rūpīgi iepazīstieties ar visiem Līguma noteikumiem. Ja jūs nepiekrītat Līgumam pilnībā, jums nav tiesību izmantot Pakalpojumus un/vai Tīmekļa vietni jebkādā veidā vai formā.

TheSoftware ŠĶIRTĀ LĪDZ PIEEJU TĪMEKĻA VIETNEI UN / VAI PAKALPOJUMIEM TĀM INDIVIDUĀM, UZ KURĀM ATTIECĪBU ATTIECĪBĀ UZ 1998. gada Bērnu privātās privātās dzīves aizsardzību tiešsaistē ar grozījumiem (“COPPA”) attiecas. TheSoftware IEROBEŽO PRATIESĪBU IZLIEGT PIEEJUMU PAKALPOJUMIEM un/vai TĪMEKĻA vietnei jebkurai fiziskai personai pēc saviem ieskatiem un pēc savas pilnīgas un ekskluzīvas izvēles.

LĪGUMA DARBĪBAS JOMA UN GROZĪJUMI

Jūs piekrītat Līgumā izklāstītajiem noteikumiem un nosacījumiem attiecībā uz Tīmekļa vietnes izmantošanu. Līgums ir vienīgais un pilnīgais līgums starp jums un TheSoftware attiecībā uz jūsu Vietnes izmantošanu un aizstāj visus iepriekšējos vai līdzšinējos līgumus, apliecinājumus, garantijas un/vai vienošanās par Vietni. Mēs varam laiku pa laikam grozīt Līgumu pēc saviem ieskatiem bez īpaša paziņojuma jums. Jaunākais Līgums tiks publicēts Tīmekļa vietnē, un pirms Tīmekļa vietnes lietošanas jums ar to ir jāiepazīstas. Turpinot izmantot Tīmekļa vietni un/vai Pakalpojumus, jūs piekrītat ievērot visus šajā laikā spēkā esošos Līguma noteikumus un nosacījumus. Tāpēc jums regulāri jāpārbauda šī lapa, lai uzzinātu par atjauninājumiem un/vai izmaiņām.

PRASĪBAS

Tīmekļa vietne un Pakalpojumi ir pieejami tikai personām, kuras saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem var noslēgt juridiski saistošus līgumus. Tīmekļa vietne un Pakalpojumi nav paredzēti personām, kas jaunākas par astoņpadsmit (18) gadiem. Ja esat jaunāks par astoņpadsmit (18) gadiem, jums nav atļaujas izmantot un/vai piekļūt Tīmekļa vietnei un/vai Pakalpojumiem.

PAKALPOJUMU APRAKSTS

Abonēšanas pakalpojumi

Saskaņā ar Līguma noteikumiem un nosacījumiem, reģistrējoties Tīmekļa vietnē un saņemot apstiprinājumu no TheSoftware, jūs varat saņemt vai mēģināt saņemt Abonēšanas pakalpojumus par maksu vai bez maksas. Abonēšanas pakalpojumi nodrošinās jums e-pasta saturu, tekstu un citus materiālus (“Abonēšanas saturs”), kas attiecas uz tiešsaistes mārketingu, ko nodrošina TheSoftware un tā trešo pušu partneri (“Trešo pušu pakalpojumu sniedzēji”). Ja vēlaties pārtraukt Abonēšanas satura saņemšanu, vienkārši rakstiet mums uz e-pasta adresi [email protected]. Abonēšanas saturs satur komentārus, viedokļus un/vai citus materiālus, ko sniedz TheSoftware un Trešās puses pakalpojumu sniedzēji, un uz tiem nav obligāti jāpaļaujas. Lietojot Abonēšanas saturu un/vai Abonēšanas pakalpojumus, lūdzu, ievērojiet piesardzību, veselo saprātu un drošību. Jūs piekrītat, ka TheSoftware nav nekādu saistību un neuzņemas nekādas saistības pret jums saistībā ar šādu Abonēšanas saturu. TheSoftware neapliecina un negarantē, ka Abonēšanas saturs, kas ir pieejams saistībā ar Abonēšanas pakalpojumiem, ir precīzs, pilnīgs vai piemērots. Jūs saprotat un piekrītat, ka TheSoftware nekādā veidā nav atbildīgs par jūsu nespēju izmantot Abonēšanas pakalpojumus un/vai Abonēšanas saturu. Jūs saprotat un piekrītat, ka TheSoftware nav atbildīgs pret jums, galalietotājiem vai jebkuru trešo personu par jebkādām prasībām saistībā ar jebkuru no Abonēšanas pakalpojumiem.

Dalības pakalpojumi

Saskaņā ar Līguma un Dalības līguma noteikumiem un nosacījumiem, reģistrējoties Tīmekļa vietnē, piekrītot Dalības līgumam un saņemot apstiprinājumu no TheSoftware, jūs varat iegūt vai mēģināt iegūt par maksu vai bez maksas dalību kādā no dažādajām dalības programmām, ko piedāvā MTS Advertise OU. Lai iegūtu dalības līguma kopiju, lūdzu, apmeklējiet konkrētās dalības vietni. TheSoftware dalības programmas ļaus jums piekļūt TheSoftware un noteiktu Trešo personu pakalpojumu sniedzēju nodrošinātajam saturam, tekstam un citiem materiāliem (“Dalībnieka saturs” un kopā ar Abonēšanas saturu – “Saturs”), kas paredzēti, lai palīdzētu Dalībniekiem viņu tiešsaistes mārketinga pasākumos. Dalībnieka saturā ir iekļauti komentāri, viedokļi un citi materiāli, ko sniedz TheSoftware Trešās puses pakalpojumu sniedzēji, un uz tiem nav obligāti jāpaļaujas. Lietojot Dalībnieka saturu un/vai Dalības pakalpojumus, lūdzu, ievērojiet piesardzību, veselo saprātu un drošību. Jūs piekrītat, ka TheSoftware nav nekādu saistību un neuzņemas nekādas saistības pret jums saistībā ar šādu Dalībnieka saturu. TheSoftware neapliecina un negarantē, ka Dalībnieka saturs, kas ir pieejams saistībā ar Dalības pakalpojumiem, ir precīzs, pilnīgs vai piemērots. Jūs saprotat un piekrītat, ka TheSoftware nekādā veidā nav atbildīgs par jūsu nespēju izmantot Dalībnieku pakalpojumus un/vai Dalībnieka saturu. Jūs saprotat un piekrītat, ka TheSoftware nav atbildīgs pret jums, galalietotājiem vai jebkuru trešo personu par jebkādām prasībām saistībā ar jebkuru no dalības pakalpojumiem.

Pārdevēju pakalpojumi

Aizpildot piemērojamās pirkuma pasūtījuma veidlapas, jūs varat iegūt vai mēģināt iegūt noteiktus produktus un/vai pakalpojumus no Tīmekļa vietnes. Tīmekļa vietnē piedāvātie produkti un/vai pakalpojumi var saturēt aprakstus, ko tieši sniedz Trešās puses pakalpojumu sniedzēji – šo preču ražotāji vai izplatītāji. TheSoftware neapliecina un negarantē, ka šādu objektu apraksti ir precīzi vai pilnīgi. Jūs saprotat un piekrītat, ka TheSoftware nekādā veidā nav atbildīgs par jūsu nespēju iegūt produktus un/vai pakalpojumus no vietnes vai par jebkādiem strīdiem ar produkta pārdevēju, izplatītāju un galalietotāju. Jūs saprotat un piekrītat, ka TheSoftware nav atbildīgs pret jums vai jebkuru trešo personu par jebkādām prasībām saistībā ar jebkuru no tīmekļa vietnē piedāvātajiem produktiem un/vai pakalpojumiem.

Vispārīgi

Informācija, kas jums jāsniedz saistībā ar Pakalpojumu reģistrāciju, var ietvert, bet ne tikai, dažus vai visus šādus datus: (a) jūsu pilns vārds un uzvārds; (b) uzņēmuma nosaukums; (c) e-pasta adrese; (d) pasta adrese (un norēķinu adrese, ja tā atšķiras); (e) mājas tālruņa numurs; (f) darba tālruņa numurs; (g) telekopētāja numurs; (h) kredītkartes informācija; un/vai (i) jebkādu citu informāciju, kas pieprasīta attiecīgajā reģistrācijas veidlapā (“Pakalpojuma reģistrācijas dati”). Jūs piekrītat sniegt patiesus, precīzus, aktuālus un pilnīgus Pakalpojuma reģistrācijas datus. TheSoftware ir tiesības noraidīt jebkurus Pakalpojumu reģistrācijas datus, ja pēc TheSoftware ieskatiem tiek konstatēts, ka: (i) jūs esat pārkāpis kādu no Līguma daļām; un/vai (ii) jūsu sniegtie Pakalpojuma reģistrācijas dati ir nepilnīgi, krāpnieciski, dublēti vai citādi nepieņemami. TheSoftware pēc saviem ieskatiem jebkurā laikā var mainīt Reģistrācijas datu kritērijus.

Ja vien nav skaidri norādīts citādi, uz jebkuru turpmāku(-iem) piedāvājumu(-iem), kas Jums ir pieejams(-i) Tīmekļa vietnē un kas paplašina(-i) vai citādi uzlabo(-i) pašreizējās Tīmekļa vietnes funkcijas, attiecas šis Līgums. Jūs saprotat un piekrītat, ka TheSoftware nekādā veidā nav atbildīgs par jūsu nespēju izmantot un/vai kvalificēties Pakalpojumu saņemšanai. Jūs saprotat un piekrītat, ka TheSoftware nav atbildīgs pret jums vai jebkuru trešo personu par jebkādām izmaiņām, apturēšanu vai pārtraukšanu attiecībā uz jebkādiem Pakalpojumiem vai citiem produktiem, pakalpojumiem vai veicināšanas pasākumiem, ko piedāvā TheSoftware un/vai jebkurš no tās Trešās puses pakalpojumu sniedzējiem. Ja MTS Advertise OU jebkāda iemesla dēļ izbeidz Līgumu un/vai jebkuru Pakalpojumu, MTS Advertise OU neuzņemas nekādu atbildību pret jums. Jūs saprotat un piekrītat, ka atteikšanās izmantot Tīmekļa vietni ir jūsu vienīgās tiesības un tiesiskās aizsardzības līdzeklis attiecībā uz jebkuru strīdu, kas jums var rasties ar TheSoftware.

KONKURSI

Laiku pa laikam TheSoftware piedāvā reklāmas balvas un citas balvas konkursos. Sniedzot patiesu un precīzu informāciju saistībā ar attiecīgo Konkursa reģistrācijas veidlapu un piekrītot katram Konkursam piemērojamajiem Konkursa noteikumiem, jūs varat piedalīties, lai iegūtu iespēju laimēt katrā Konkursā piedāvātās veicināšanas balvas. Lai piedalītos Tīmekļa vietnē piedāvātajos konkursos, vispirms ir pilnībā jāaizpilda attiecīgā pieteikuma veidlapa. Jūs piekrītat sniegt patiesus, precīzus, aktuālus un pilnīgus Konkursa reģistrācijas datus. TheSoftware ir tiesības noraidīt jebkurus Konkursa reģistrācijas datus, ja pēc TheSoftware ieskatiem tiek konstatēts, ka: (i) jūs esat pārkāpis kādu no Līguma daļām; un/vai (ii) jūsu sniegtie Konkursa reģistrācijas dati ir nepilnīgi, viltoti, dublēti vai citādi nepieņemami. TheSoftware pēc saviem ieskatiem jebkurā laikā var mainīt Reģistrācijas datu kritērijus.

LICENCES GRANTS

Kā Tīmekļa vietnes lietotājam jums tiek piešķirta neekskluzīva, nenododama, atsaucama un ierobežota licence piekļūt un izmantot Tīmekļa vietni, Saturu un saistīto materiālu saskaņā ar Līgumu. TheSoftware var izbeigt šīs licences darbību jebkurā laikā un jebkura iemesla dēļ. Jūs varat izmantot Tīmekļa vietni un Saturu vienā datorā personīgai, nekomerciālai lietošanai. Nevienu Tīmekļa vietnes, Satura, Konkursu un/vai Pakalpojumu daļu nedrīkst reproducēt jebkādā formā vai iekļaut elektroniskā vai mehāniskā informācijas meklēšanas sistēmā. Jūs nedrīkstat izmantot, kopēt, atdarināt, atdarināt, klonēt, iznomāt, izīrēt, pārdot, pārveidot, dekompilēt, demontēt, pārveidot vai nodot Tīmekļa vietni, Saturu, Konkursus un/vai Pakalpojumus vai jebkuru to daļu. TheSoftware patur visas tiesības, kas nav skaidri piešķirtas Līgumā. Jūs nedrīkstat izmantot nekādas ierīces, programmatūru vai rutīnas, lai traucētu vai mēģinātu traucēt Tīmekļa vietnes pareizu darbību. Jūs nedrīkstat veikt nekādas darbības, kas nepamatoti vai nesamērīgi noslogo TheSoftware infrastruktūru. Jūsu tiesības izmantot Tīmekļa vietni, Saturu, Konkursus un/vai Pakalpojumus nav nododamas.

ĪPAŠUMTIESĪBAS

Saturs, organizācija, grafika, dizains, kompilācija, magnētiskā tulkošana, digitālā konvertēšana, programmatūra, pakalpojumi un citi ar Tīmekļa vietni, Saturu, Konkursiem un Pakalpojumiem saistītie jautājumi ir aizsargāti ar piemērojamām autortiesībām, preču zīmēm un citām īpašumtiesībām (tostarp, bet ne tikai, intelektuālā īpašuma). Jebkuras Tīmekļa vietnes, Satura, Konkursu un/vai Pakalpojumu daļas kopēšana, izplatīšana, publicēšana vai pārdošana ir stingri aizliegta. Sistemātiska materiālu iegūšana no Tīmekļa vietnes, Satura, Konkursa un/vai Pakalpojumiem, izmantojot automatizētus līdzekļus vai jebkāda cita veida izguvi vai datu iegūšanu, lai tieši vai netieši izveidotu vai apkopotu kolekciju, apkopojumu, datubāzi vai direktoriju bez rakstiskas TheSoftware atļaujas, ir aizliegta. Jūs neiegūstat īpašumtiesības uz saturu, dokumentiem, programmatūru, pakalpojumiem vai citiem materiāliem, kas apskatīti Tīmekļa vietnē, Saturā, Konkursos un/vai Pakalpojumos vai ar to starpniecību. TheSoftware informācijas vai materiālu publicēšana Tīmekļa vietnē vai ar Pakalpojumu starpniecību nenozīmē atteikšanos no jebkādām tiesībām uz šādu informāciju un/vai materiāliem. TheSoftware nosaukums un logotips, kā arī visas saistītās grafikas, ikonas un pakalpojumu nosaukumi ir TheSoftware preču zīmes. Visas pārējās preču zīmes, kas parādās Tīmekļa vietnē vai ar Pakalpojumu starpniecību, ir to attiecīgo īpašnieku īpašums. Jebkuras preču zīmes izmantošana bez īpašnieka rakstiskas piekrišanas ir stingri aizliegta.

AIZLIEGTA HIPERSAITE UZ TĪMEKĻA VIETNI, KOPĪGA ZĪMOLA VEIDOŠANA, “IERĀMĒŠANA” UN/VAI ATSAUCE UZ TĪMEKĻA VIETNI.

Ja vien TheSoftware to nav skaidri atļāvusi, neviens nedrīkst izveidot hipersaiti starp tīmekļa vietni vai tās daļām (tostarp, bet ne tikai, logotipiem, preču zīmēm, zīmoliem vai ar autortiesībām aizsargātiem materiāliem) un savu tīmekļa vietni vai tīmekļa vietni jebkāda iemesla dēļ. Turklāt ir stingri aizliegts “ierāmēt” Tīmekļa vietni un/vai atsaukties uz Tīmekļa vietnes vienoto resursu lokatoru (“URL”) jebkādos komerciālos vai nekomerciālos plašsaziņas līdzekļos bez iepriekšējas, skaidri izteiktas un rakstiskas TheSoftware atļaujas. Jūs īpaši piekrītat sadarboties ar Tīmekļa vietni, lai attiecīgi novērstu vai pārtrauktu jebkādu šādu saturu vai darbību. Ar šo jūs atzīstat, ka esat atbildīgs par visiem ar to saistītajiem zaudējumiem.

REDIĢĒŠANA, DZĒŠANA UN PĀRVEIDOŠANA

Mēs paturam tiesības pēc saviem ieskatiem rediģēt un/vai dzēst jebkurus dokumentus, informāciju vai citu saturu, kas parādās Tīmekļa vietnē.

ATRUNA

TĪMEKĻA VIETNE, PAKALPOJUMI, KONKURSI, SATURS, TREŠĀS PUSES PRODUKTI, KO JŪS VARAT SAŅEMT NO MŪSU TREŠĀS PUSES PAKALPOJUMU SNIEDZĒJIEM, UN/VAI CITI PRODUKTI UN/VAI PAKALPOJUMI, UZ KURIEM JŪS VARAT PIETEIKTIES, IZMANTOJOT TĪMEKĻA VIETNI, TIEK JUMS SNIEGTI “TĀDI, KĀDI TIE IR” UN “TĀDI, KĀDI TIE IR PIEEJAMI”, UN VISAS GARANTIJAS, GAN TIEŠĀS, GAN NETIEŠĀS, TIEK NORAIDĪTAS, CIKTĀL TO PIEĻAUJ PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI (TOSTARP, BET NE TIKAI, TIEK NORAIDĪTAS JEBKĀDAS GARANTIJAS PAR KOMERCIĀLU IZMANTOJAMĪBU, INTELEKTUĀLĀ ĪPAŠUMA NEKAITĪGUMU UN/VAI PIEMĒROTĪBU KONKRĒTAM MĒRĶIM). It sevišķi, bet ne kā to ierobežojumu, TheSoftware NEESNIEDZ GARANTIJU, KA: (A) TĪMEKĻA VIETNE, PAKALPOJUMI, KONKURSI, SATURS, JEBKURAS TREŠĀS PUSES PRODUKTI, KO JŪS VARAT SAŅEMT NO MŪSU TREŠO PUŠU PAKALPOJUMU SNIEDZĒJIEM, UN/VAI JEBKURI CITI PRODUKTI UN/VAI PAKALPOJUMI, KURIEM JŪS VARAT PIETEIKTIES, IZMANTOJOT TĪMEKĻA VIETNI, ATBILDĪS JŪSU PRASĪBĀM; (B) TĪMEKĻA VIETNE, PAKALPOJUMI, KONKURSI, SATURS, TREŠĀS PUSES PRODUKTI, KURUS JŪS VARAT SAŅEMT NO MŪSU TREŠĀS PUSES PAKALPOJUMU SNIEDZĒJIEM, UN/VAI CITI PRODUKTI UN/VAI PAKALPOJUMI, KURIEM JŪS VARAT PIETEIKTIES, IZMANTOJOT TĪMEKĻA VIETNI, BŪS NEPĀRTRAUKTI, SAVLAICĪGI, DROŠI VAI BEZ KĻŪDĀM; (C) JŪS KVALIFICĒSIETIES KONKURSIEM UN/VAI PAKALPOJUMIEM; VAI (D) REZULTĀTI, KAS VAR TIKT IEGŪTI, IZMANTOJOT TĪMEKĻA VIETNI, PAKALPOJUMUS, KONKURSUS, SATURU, JEBKURAS TREŠĀS PUSES PRODUKTUS, KURUS JŪS VARAT SAŅEMT NO MŪSU TREŠĀS PUSES PAKALPOJUMU SNIEDZĒJIEM, UN/VAI JEBKURUS CITUS PRODUKTUS UN/VAI PAKALPOJUMUS, KURIEM JŪS VARAT PIETEIKTIES, IZMANTOJOT TĪMEKĻA VIETNI, BŪS PRECĪZI VAI UZTICAMI. TĪMEKĻA VIETNĒ, PAKALPOJUMOS, KONKURSOS, SATURĀ, JEBKURAS TREŠĀS PUSES PRODUKTOS, KO VARAT SAŅEMT NO MŪSU TREŠĀS PUSES PAKALPOJUMU SNIEDZĒJIEM, UN/VAI JEBKUROS CITOS PRODUKTOS UN/VAI PAKALPOJUMOS, KURIEM VARAT PIETEIKTIES, IZMANTOJOT TĪMEKĻA VIETNI, VAR BŪT KĻŪDU, KĻŪDU, PROBLĒMU VAI CITU IEROBEŽOJUMU. MĒS NEESAM ATBILDĪGI PAR INTERNETA SAVIENOJUMA, KAS SAISTĪTS AR TĪMEKĻA VIETNI, PIEEJAMĪBU. JŪS PASŪTĪJUMI UN INFORMĀCIJA, KĀ VAI TIE BŪTUŠU VAI TIRDU PERSONAS PIEGĀDĒTĀJI, KĀ VAI TĀ KĀ TIRDU PERSONAS PIEGĀDĀTĀJI, VAI KĀ TĀ KĀ TIRDU PERSONAS PIEGĀDĀTĀJI AR TĪM TĪKLU VIETNEM, NEPIEDĀVĀJAM NEPIEDĀVĀJAS KĀDU GARANTIJU, KAS NAV PAZIŅOTS LĪGUMĀ.

ATRUNA PAR LEJUPIELĀDES RADĪTO KAITĒJUMU

Apmeklētāji lejupielādē informāciju no Tīmekļa vietnes uz savu risku. TheSoftware negarantē, ka šādas lejupielādes nesatur datorkodus, tostarp, bet ne tikai, vīrusus un tārpus.

ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS

JŪS APLIECĪGI APZINĀSIET UN PIEKRĪTATIES, KA TheSoftware NAV ATBILDĪGS JUMS UN CITAI TRĪSĀM PUSĒM PAR TĀM TIEŠAJIEM, NEPIEĻAUJAMIEM, NEPAREIZĒJIEM, SPECIĀLIEM, KONSEKVENTIEM UN/AI IZCEĻAMIEM KAITĒJUMIEM, TĀ KAS IETVER, BET NEIESKAITĪGI, zaudējumiem, kas radušies peļņas, labas gribas, lietošanas, datu vai citu nemateriālu zaudējumu dēļ (pat tad, ja TheSoftware ir bijusi informēta par šādu zaudējumu iespējamību), Ciktāl to pieļauj likums, PILNĪBĀ: (A) TĪMEKĻA VIETNES, PAKALPOJUMU, KONKURSU, SATURA, JEBKURAS TREŠĀS PUSES PRODUKTU, KO VARAT SAŅEMT NO MŪSU TREŠĀS PUSES PAKALPOJUMU SNIEDZĒJIEM, UN/VAI JEBKURU CITU PRODUKTU UN/VAI PAKALPOJUMU, KURIEM VARAT PIETEIKTIES, IZMANTOJOT TĪMEKĻA VIETNI, IZMANTOŠANU VAI NESPĒJU TOS IZMANTOT; (B) AIZSTĀJĒJPREČU UN PAKALPOJUMU IEGĀDES IZMAKSAS, KAS RADUŠĀS SAISTĪBĀ AR JEBKURĀM PRECĒM, DATIEM, INFORMĀCIJU UN/VAI PAKALPOJUMIEM, KAS IEGĀDĀTI VAI IEGŪTI NO TĪMEKĻA VIETNES, VAI DARĪJUMIEM, KAS NOSLĒGTI AR TĀS STARPNIECĪBU; (C) NESPĒJU KVALIFICĒTIES KONKURSIEM, PAKALPOJUMIEM VAI TREŠO PERSONU PRODUKTIEM, KO PIEDĀVĀ KĀDS NO MŪSU TREŠO PERSONU PAKALPOJUMU SNIEDZĒJIEM, VAI JEBKĀDU TURPMĀKU ATTEIKUMU SAŅEMT TREŠO PERSONU PRODUKTUS NO TIEM; (D) NESANKCIONĒTU PIEKĻUVI JŪSU REĢISTRĀCIJAS DATIEM VAI TO GROZĪŠANU; UN (E) JEBKĀDI CITI JAUTĀJUMI, KAS SAISTĪTI AR NESPĒJU IZMANTOT TĪMEKĻA VIETNI, PAKALPOJUMUS, KONKURSUS, SATURU, JEBKURAS TREŠĀS PUSES PRODUKTUS, KO JŪS VARAT SAŅEMT NO MŪSU TREŠĀS PUSES PAKALPOJUMU SNIEDZĒJIEM, UN/VAI JEBKURUS CITUS PRODUKTUS UN/VAI PAKALPOJUMUS, KURIEM JŪS VARAT PIETEIKTIES, IZMANTOJOT TĪMEKĻA VIETNI. ŠIS IEROBEŽOJUMS ATTIECAS UZ VISIEM KOPĒJIEM RĪCĪBAS IEMESLIEM, TOSTARP, BET NE TIKAI, LĪGUMA PĀRKĀPUMU, GARANTIJAS PĀRKĀPUMU, NOLAIDĪBU, STINGRU ATBILDĪBU, MALDINĀŠANU UN JEBKURU CITU DELIKTU. Jūs ATBALSTA ATBALSTA TheSoftware UN VISUS TheSoftware TREŠO PERSONU PIEGĀDĀTĀJUS NO VISIEM SAISTĪBU, ATBILDĪBU UN PRASĪBU PĀRSKATĪJUMIEM, KAS VĒLEKĀ NEKĀ pārsniedz šeit noteiktos ierobežojumus. Ja piemērojamie tiesību akti nepieļauj šādu ierobežojumu, TheSoftware MAKSIMĀLĀJAIS ATBILDĪBAS MAKSIMĀLUMS JŪSU UZŅĒMĒJAM Jebkurā un jebkādos apstākļos būs PĒC PĒTIS STO DOLĀRU ($500,00). PAZIŅOJUMU ATBALSTĪŠANA, KAS PAZIŅOTA PĒC APRAKSTA, IR PAMATĪGAIS BANDARBĪBAS PAMATEKLIS STARP JAUNAJAM UN TheSoftware. NESPĒJA IZMANTOT TĪMEKĻA VIETNI, PAKALPOJUMUS, KONKURSUS, SATURU, JEBKURAS TREŠĀS PUSES PRODUKTUS, KO JŪS VARAT SAŅEMT NO MŪSU TREŠĀS PUSES PAKALPOJUMU SNIEDZĒJIEM, UN/VAI JEBKURUS CITUS PRODUKTUS UN/VAI PAKALPOJUMUS, UZ KURIEM JŪS VARAT PIETEIKTIES, IZMANTOJOT TĪMEKĻA VIETNI, JUMS NETIKTU NODROŠINĀTI BEZ ŠĀDIEM IEROBEŽOJUMIEM.

ATLĪDZINĀŠANA

Jūs piekrītat atlīdzināt un pasargāt TheSoftware, katru no to mātesuzņēmumiem, meitasuzņēmumiem un filiālēm, kā arī katru no to attiecīgajiem dalībniekiem, amatpersonām, direktoriem, darbiniekiem, aģentiem, kopreģionāriem un/vai citiem partneriem no jebkādām un visām prasībām, izdevumiem (tostarp saprātīgām advokātu izmaksām), zaudējumiem, prasībām, izmaksām, prasībām un/vai spriedumiem, ko jebkura trešā persona iesniegusi sakarā ar: (a) par Jūsu Tīmekļa vietnes, Pakalpojumu, Satura izmantošanu un/vai dalību jebkurā Konkursā; (b) Jūsu izdarīts Līguma pārkāpums; un/vai (c) citu fizisko un/vai juridisko personu tiesību pārkāpumu. Šī punkta noteikumi ir par labu TheSoftware, katrai no to mātesuzņēmumiem, meitasuzņēmumiem un/vai filiālēm un katrai no to attiecīgajām amatpersonām, direktoriem, biedriem, darbiniekiem, aģentiem, akcionāriem, licences devējiem, piegādātājiem un/vai advokātiem. Katrai no šīm fiziskajām un juridiskajām personām ir tiesības savā vārdā izvirzīt un izpildīt šos noteikumus tieši pret jums.

TREŠO PERSONU TĪMEKĻA VIETNES

Tīmekļa vietnē var būt saites uz citām interneta vietnēm un/vai resursiem, tostarp, bet ne tikai, uz tām, kas pieder Trešās puses pakalpojumu sniedzējiem un ko tie pārvalda. Tā kā TheSoftware nekontrolē šādas trešo personu vietnes un/vai resursus, jūs ar šo atzīstat un piekrītat, ka TheSoftware nav atbildīgs par šādu trešo personu vietņu un/vai resursu pieejamību. Turklāt TheSoftware neapstiprina un nav atbildīgs par jebkādiem noteikumiem un nosacījumiem, privātuma politiku, saturu, reklāmu, pakalpojumiem, produktiem un/vai citiem materiāliem, kas ir pieejami šādās trešo pušu vietnēs vai resursos, kā arī par jebkādiem no tiem izrietošiem zaudējumiem un/vai bojājumiem.

PRIVĀTUMA POLITIKA/INFORMĀCIJA PAR APMEKLĒTĀJIEM

Uz Tīmekļa vietnes lietošanu un visiem komentāriem, atsauksmēm, informāciju, Reģistrācijas datiem un/vai materiāliem, ko jūs iesniedzat, izmantojot Tīmekļa vietni vai saistībā ar to, attiecas mūsu konfidencialitātes politika. Mēs paturam tiesības izmantot visu informāciju, kas attiecas uz jūsu Tīmekļa vietnes lietošanu, kā arī jebkādu citu jūsu sniegto personiski identificējamo informāciju saskaņā ar mūsu konfidencialitātes politikas noteikumiem. Lai apskatītu mūsu konfidencialitātes politiku, lūdzu, noklikšķiniet šeit.

JURIDISKAIS BRĪDINĀJUMS

Jebkurš jebkuras personas, neatkarīgi no tā, vai tā ir vai nav TheSoftware klients, mēģinājums sabojāt, iznīcināt, bojāt, bojāt un/vai citādi traucēt Tīmekļa vietnes darbību ir krimināltiesību un civiltiesību pārkāpums, un TheSoftware centīgi izmantos visus tiesiskās aizsardzības līdzekļus pret jebkuru fizisku vai juridisku personu, kas to izdarījusi, un tas tiks darīts saskaņā ar likumu un taisnīguma principiem, ciktāl tas ir pieļaujams.

TIESĪBU AKTU/VIETAS IZVĒLE

Visus strīdus, kas izriet no Līguma vai ir saistīti ar to, regulē un interpretē saskaņā ar Igaunijas tiesību aktiem (neņemot vērā tiesību normu kolīzijas principus). Jebkurš nolēmums ir galīgs un pusēm saistošs, un spriedumu par to var pasludināt jebkurā kompetentas jurisdikcijas tiesā. Neviens no šiem noteikumiem nav interpretējams tā, lai liegtu jebkurai pusei pieprasīt tiesiskās aizsardzības līdzekļus, lai aizsargātu savas tiesības līdz šķīrējtiesas procesa iznākumam. Ciktāl to atļauj likums, jūs piekrītat, ka neiesniegsiet, nepiedalīsieties un nepiedalīsieties nevienā kolektīvās prasības tiesvedībā attiecībā uz jebkuru prasību, strīdu vai domstarpību, kas jums var rasties pret TheSoftware. un visi to juridiskie pārstāvji, filiāles, meitasuzņēmumi, mātesuzņēmumi, aģentūras un to attiecīgie dalībnieki, vadītāji, direktori, darbinieki un aģenti. Jūs piekrītat, ka tiek izdots tiesas rīkojums, lai apturētu šādu tiesas procesu vai lai jūs tiktu izslēgts no tiesas procesa kā tā dalībnieks. Jūs piekrītat apmaksāt advokāta honorāru un tiesas izdevumus, kas TheSoftware radušies, meklējot šādu palīdzību. Šis Līgums nenozīmē atteikšanos no jūsu tiesībām un tiesiskās aizsardzības līdzekļiem, lai prasību iesniegtu individuāli, nevis kā grupas prasību saistošā šķīrējtiesā, kā noteikts iepriekš. Šis noteikums, kas liedz jums iesniegt, pievienoties vai piedalīties kolektīvās prasības tiesvedībā, ir neatkarīgs līgums. Ja kāda no Līguma daļām tiek atzīta par spēkā neesošu vai neizpildāmu, šī daļa tiek interpretēta saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem, bet pārējās daļas paliek spēkā.