Zásady ochrany osobných údajov softvéru

Kliknutím na “Pokračovať” nám dávate súhlas na zasielanie e-mailov o našich ponukách. Ak ste sa rozhodli nedostávať ďalšie e-maily, môžete sa kedykoľvek odhlásiť v spodnej časti každého e-mailu.

Softvér rešpektuje súkromie každého jednotlivca, ktorý navštívi naše webové stránky. Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov informuje o normách a podmienkach, za ktorých spoločnosť The Software chráni súkromie informácií poskytnutých návštevníkmi stránok na World Wide Web, ktoré vlastní a prevádzkuje spoločnosť The Software, vrátane spoločnosti The Software a spoločnosti The Software. Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov poskytuje informácie o našich postupoch zhromažďovania informácií a o spôsoboch, akými môžu byť vaše informácie použité. Tieto zásady sa môžu z času na čas zmeniť, preto si tieto informácie pravidelne kontrolujte.

A. Osobne identifikovateľné informácie:

Softvér zvyčajne získava konkrétne údaje o návštevníkoch svojich webových stránok len vtedy, keď sú tieto informácie poskytnuté dobrovoľne, napríklad keď naši návštevníci požiadajú o informácie, zakúpia alebo sa prihlásia na služby, otvoria dotazník zákazníckej podpory, poskytnú informácie o životopise pre pracovné príležitosti alebo nám pošlú e-mail. Samozrejme, niektoré z týchto činností si vyžadujú, aby ste nám poskytli informácie, napríklad keď nakupujete, používate kreditnú kartu na platbu za služby, odosielate svoj životopis alebo požadujete určité typy informácií. Keď spoločnosti The Software poskytnete osobné údaje prostredníctvom niektorej z našich webových stránok, budú použité na splnenie vašej konkrétnej požiadavky. Vo väčšine prípadov budete mať možnosť vybrať si, či chcete, alebo nechcete, aby softvér používal tieto informácie na ďalšie účely. Môžete tiež požiadať, aby spoločnosť The Software nepoužívala vaše údaje, a to zaslaním e-mailu na adresu: [email protected]. Spoločnosť The Software si však vyhradzuje právo zasielať vám podľa vlastného uváženia bulletiny a iné dôležité informácie o vašich službách spoločnosti The Software. Bez akýchkoľvek vašich pokynov môže spoločnosť The Software použiť vami poskytnuté informácie na to, aby vás informovala o ďalších službách a produktoch, ktoré ponúka skupina spoločností The Software, autorizovaní zástupcovia spoločnosti The Software a ďalší poskytovatelia tovaru a služieb, s ktorými spoločnosť The Software spolupracuje a ktorých ponuka by vás mohla zaujímať. Softvér však nebude predávať ani obchodovať s vašimi osobnými údajmi, pokiaľ na to nebudeme mať oprávnenie alebo zákonnú povinnosť, alebo v prípade hroziacej fyzickej ujmy návštevníkovi alebo iným osobám. Na tých stránkach spoločnosti The Software, na ktorých môžete spoločnosti The Software poskytnúť kreditnú kartu alebo iné informácie o objednávke prostredníctvom webu, spoločnosť The Software chráni a zabezpečuje tieto informácie pomocou bežných webových bezpečnostných a šifrovacích protokolov, medzi ktoré patria napríklad Secure Socket Layer (SSL) a Secure Electronic Transaction (SET). Na tých stránkach, na ktorých dobrovoľne ponúknete akúkoľvek spätnú väzbu, údaje, odpovede, otázky, komentáre, návrhy, nápady a podobne, bude spoločnosť The Software s touto časťou informácií zaobchádzať ako s nedôvernými a nevlastníckymi, a pokiaľ nie je v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov uvedené inak, spoločnosť The Software nepreberá žiadnu povinnosť chrániť tieto informácie pred zverejnením.

Príklady v týchto materiáloch nemožno považovať za prísľub alebo záruku zárobku. Potenciál zárobku je úplne závislý od osoby, ktorá používa náš produkt, nápadov, techník a vynaloženého úsilia. Nepokladáme to za “systém zbohatnutia” a ani vy by ste to tak nemali vnímať.

B. Informácie, ktoré nie sú osobne identifikovateľné (všeobecné):

Softvér vo všeobecnosti automaticky zhromažďuje niektoré všeobecné informácie. Všeobecné informácie neodhaľujú identitu návštevníka. Zvyčajne obsahuje informácie o internetovej adrese priradenej vášmu počítaču, počte a frekvencii návštevníkov a navštívených stránkach softvéru. Softvér zhromažďuje tieto informácie na obmedzený účel určenia potrieb služieb zákazníkom a webových stránok. Dosahujeme to pomocou určitých technológií vrátane súborov “cookie” (technológia, ktorá sa môže použiť na poskytovanie informácií o službách spoločnosti The Software na mieru návštevníkovi). Softvér nekombinuje takto získané informácie so žiadnymi osobnými údajmi. Prehliadač môžete nastaviť tak, aby vás upozornil na prijatie súboru cookie, a môžete ho odmietnuť.

C. Vaše webové stránky, server, nástenky, fórum, stránky tretích strán:

Informácie, ktoré zverejníte vo verejnom priestore vrátane akejkoľvek nástenky, chatovej miestnosti alebo webovej stránky, ktorú pre vás môže spoločnosť The Software hostiť v rámci svojich služieb spoločnosti The Software, sú k dispozícii každému, kto tento priestor navštívi. Softvér nemôže chrániť žiadne informácie, ktoré na týchto miestach zverejníte. Okrem toho webové stránky spoločnosti The Software obsahujú odkazy na stránky, ktoré patria tretím stranám, ktoré nie sú prepojené so spoločnosťou The Software. Softvér nemôže chrániť žiadne informácie, ktoré môžete na týchto stránkach zverejniť, a odporúča vám, aby ste si prečítali vyhlásenia o ochrane osobných údajov týchto navštívených stránok.

D. Výnimky a obmedzenia:

Bez ohľadu na vyššie uvedené a v súlade s platnými zákonmi, Softvér (i) plne spolupracuje so štátnymi, miestnymi a federálnymi úradmi pri akomkoľvek vyšetrovaní týkajúcom sa akéhokoľvek obsahu (vrátane osobnej alebo súkromnej elektronickej komunikácie prenášanej do Softvéru) alebo údajných nezákonných činností ktoréhokoľvek používateľa Služby a (ii) prijme primerané opatrenia na ochranu svojich vlastníckych práv. Na obmedzené účely realizácie takejto spolupráce a opatrení a v súlade s platnými zákonmi môže byť spoločnosť The Software požiadaná o zverejnenie osobných údajov. Okrem toho sa spoločnosť The Software môže rozhodnúť monitorovať oblasti komunikácie akéhokoľvek druhu (i) na splnenie akéhokoľvek zákona, nariadenia alebo vládnej požiadavky; (ii) ak je takéto zverejnenie potrebné alebo vhodné na prevádzku softvéru; alebo (iii) na ochranu práv alebo majetku spoločnosti The Software alebo iných osôb. V súvislosti s potenciálnym predajom alebo prevodom akéhokoľvek podielu v spoločnosti The Software a The Software a iných stránkach, ktoré spoločnosť vlastní, si spoločnosť The Software vyhradzuje právo predať alebo previesť vaše informácie (vrátane , ale nielen mena, informácií o adrese a ďalších informácií, ktoré ste poskytli spoločnosti The Software) tretej strane, ktorá (i) sústreďuje svoju činnosť na komunikačné produkty alebo služby; (ii) súhlasí s tým, že bude právnym nástupcom softvéru, pokiaľ ide o údržbu a ochranu informácií, ktoré softvér zhromažďuje a uchováva, a (iii) súhlasí so záväzkami vyplývajúcimi z tohto vyhlásenia o zásadách.